Η έκδοση 16.04.07 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει βελτιώσεις και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα.

Εισαγωγή

Η έκδοση 16.04.07 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει βελτιώσεις και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα. Οι νέες αυτές λειτουργικές δυνατότητες καθιστούν την εφαρμογή περισσότερο ανταγωνιστική ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν το εύρος των κάθετων αγορών που μπορεί πλέον να καλύψει.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης είναι τα εξής:
•    Προσθήκες λόγω αναβάθμισης του πρωτοκόλλου ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ. Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής εξασφαλίζεται ότι τα τερματικά που  διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows XP ή Windows Vista δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας μέσω της οποίας δίνεται πλέον η δυνατότητα παρακολούθησης  Ειδών χαρακτηρισμένων ως Set  με Παρτίδες και Serial Number.
•    Χρήση Ζωνών Τιμών. Νέα διαχείριση προτεινόμενων Τιμών Πώλησης, συνδυαστικά με τους Πελάτες.
•    Διάθεση εφαρμογής φορητής παραγγελιοληψίας με δυνατότητες διαχείρισης πελατών & επαφών, πλήρη στοιχεία πελατών, τιμοκατάλογους, χαρακτηριστικά ειδών, πολλαπλές μονάδες μέτρησης, πολιτικές εκπτώσεων, καλάθι αγορών πελάτη, διαχείριση ενεργειών και δραστηριότητας πωλητή, διαχείριση δρομολογίων, τρόποι πληρωμής, διαχείριση Ταμείου,  πολλαπλές εταιρείες, λειτουργία Offline, Screens Customization


Εμπορική Διαχείριση

Νέες Δυνατότητες

•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Δυνατότητα παρακολούθησης  Ειδών χαρακτηρισμένων ως Set,  με Παρτίδες και Serial Numbers. Ειδικότερα τα Είδη αυτά στα στοιχεία του Set πρέπει το πεδίο «Ανάλωση set» να έχει τιμές ‘Από Υπόλοιπο’ ή ‘Συνολική ποσότητα Σύνθεσης’. Παράλληλα, στο tab «Ειδικά Στοιχεία» των Παρτίδων το πεδίο «Ανάλωση» πρέπει να έχει μία από τις 4 τιμές που αφορούν σε FiFo, Lifo. Τέλος το πεδίο «Μορφοποίηση Κωδικού Παρτίδων» απαιτείται να έχει και αυτό τιμή. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν και για Είδος Set που όμως διαχειρίζεται Serial Numbers.
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Ζώνες Τιμών. Νέα διαχείριση προτεινόμενων Τιμών Πώλησης, συνδυαστικά με τους Πελάτες. Συγκεκριμένα, στη οθόνη των Σταθερών Στοιχείων των Ειδών και στο Tab «Πολιτική Τιμολόγησης» προστέθηκε ένα νέο grid  «Ζώνες Τιμής Είδους», στο οποίο μπορούν να ορισθούν μέχρι και 9 Τιμές ή Ποσοστά (ανάλογα με την Τιμή της σχετικής Παραμέτρου) Λιανικής, Χονδρικής και αντίστοιχα ποσοστά Mark up. Επιπλέον της δυνατότητας αυτής που αφορά σε κάθε Είδος μεμονωμένα, είναι εφικτή η σχεδίαση και επιλογή Πρότυπης σχεδίασης Ζωνών προς χρήση, σε περισσότερα του ενός Είδη. Αντίστοιχα, στην οθόνη των Σταθερών Στοιχείων των Πελατών προστέθηκε πεδίο στα Υποκαταστήματα με τίτλο «Τιμή Ζώνης» το οποίο εντάσσεται σε μία εκ των εννέα Ζωνών. Στην παραμετροποίηση των Τιμών/Εκπτώσεων (Οργάνωση – Εμπορικό – Εμπορικό – Εκπτώσεις /Τιμές Παραμετροποίηση - TAB «Τιμές Πωλήσεων»), ορίζεται στο σχετικό πεδίο «Τιμές Πώλησης Από» από πού θα αντλούνται οι Προτεινόμενες Τιμές Πώλησης στα Παραστατικά. Συνδυαστικά επομένως, η τιμή της Παραμέτρου αυτής με την Τιμή της Παραμέτρου ‘Χρήση Τιμής’ στον τύπο Παραστατικών Πώλησης, ενεργοποιεί τις νέες Τιμές  από Ζώνες. Τέλος,  τα πεδία στα Είδη και στους Πελάτες, προστέθηκαν στα Σενάρια Για την Εισαγωγή Δεδομένων.
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας : Διαχείριση Προσφορών. Στην παραμετροποίηση της ενότητας καθορίζονται τα εξής:
o    το είδος (Μόνο Προσφορά Ειδών, Προσφορά με Κουπόνια)
o    η χρονική διάρκεια αυτών
o     το είδος της Τιμής δηλ. Χονδρική, Λιανική ή Τιμ/γοι που ενεργοποιεί την Προσφορά
o     η συμμετοχή σε όλα ή μερικά Υποκαταστήματα της Εταιρίας
o     ο σχετικός Τιμοκατάλογος
o     η Κατηγορία (Απλή ή Δενδροειδής) στην οποία ανήκουν τα Προσφερόμενα Είδη.
Ακολούθως ορίζονται τα Είδη, οι Κατηγορίες αυτών και οι  Συνδυασμοί Ειδών (ομάδες από Είδη για τις οποίες απαιτείται η παρουσία όλων στο Παραστατικό για να εφαρμοστεί η Προσφορά) στα οποία ενεργοποιούνται οι Προσφορές. Στα Είδη ορίζονται Τιμές, Εκπτώσεις και Απόθεμα Προσφοράς (για τον έλεγχο της ισχύος αυτής). Αν ο Τύπος Εγγραφής της Προσφοράς είναι «Προσφορά με Κουπόνια» ορίζεται υποχρεωτικά και η 'Παραμετροποίηση του Barcode' καθώς και ο αριθμός των προσφερόμενων Κουπονιών. Τα κουπόνια προσμετρώνται ανά Παραστατικό. Για την χρήση των Προσφορών στα Παραστατικά, απαιτείται η ενεργοποίηση της σχετικής παραμέτρου στον Τύπο Παραστατικών (Οργάνωση - Κινήσεις - Τύποι Παραστατικών - Πωλήσεις, tab: Γενικά - Συμπεριφορά).
Η βασική   διαφορά μεταξύ Προσφοράς και Προσφοράς με Κουπόνια είναι ότι η μεν πρώτη ενεργοποιείται αυτόματα στις γραμμές των Παραστατικών όταν πληρούνται οι καθορισμένες παράμετροι ενώ η Προσφορά με Κουπόνια, απαιτεί επιλογή του χρήστη από το σχετικό πεδίο των Γραμμών των Παραστατικών.

Βελτιώσεις

Παραστατικά

•    Βελτίωση στον τρόπο μερισμού της Αξίας μιας Επιβάρυνσης Παραστατικού, όταν αυτή ενημερώνει το Κόστος των Ειδών και παράλληλα ακολουθεί τον ΦΠΑ των γραμμών. Συγκεκριμένα, οι αξίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, υπολογίζονται πλέον, βάσει του καθορισμένου τρόπου Μερισμού της Επιβάρυνσης στα Είδη.
•    Βελτίωση στον τρόπο ελέγχου του Υπολοίπου και κατά επέκταση της εμφάνισης σχετικού προειδοποιητικού μηνύματος σε Πώληση Είδους χαρακτηριζόμενο ως Set, του οποίου παράλληλα με την πώληση δημιουργείται και Παραστατικό Σύνθεσης με την πωλούμενη ποσότητα.
•    Βελτιώσεις ως προς τη συμφωνία των Αξιών Εκπτώσεων μεταξύ Γραμμών και Συνόλων στα Παραστατικά.
•    Βελτίωση στην εμφάνιση των Προτεινόμενων Πρόσθετων Επιβαρύνσεων στα Παραστατικά, όταν είναι καθορισμένες μόνο στον Συναλλασσόμενο. SHERC-94183
•    Βελτίωση στο περιεχόμενο της Λίστας με τις Σειρές Παραστατικών που προτείνονται στην εργασία του Μετασχηματισμού Παραστατικών. SHERC-104374
•    Βελτιώσεις στην διαδικασία μετασχηματισμού Παραστατικών με ομαδοποίηση γραμμών Όμοιων Ειδών και χρήση σε αυτές του πεδίου ‘Εξαιρούμενο από ΦΠΑ’.

  Εργασίες / Λοιπά (Οργάνωση)
•    Προσθήκη του πεδίου Λογιστική Κατηγορία στη Μαζική Επεξεργασία των Χρεώσεων. SHERC-101641
•    Βελτιώσεις που αφορούν στις συνδέσεις μεταξύ Επαφών, Συναλλασσόμενων και ρόλων αυτών.
•    Βελτιώσεις για τον επαναπροσδιορισμό της μεθοδολογίας  Αντιστοιχίσεων των Παραστατικών με βάση τον καθορισμένο τρόπο Αντιστοίχισης στον κάθε Συναλλασσόμενο (π.χ. Partial ή FIFO and Partial)
•    Συμμετοχή στη μεταφορά των Υπολοίπων των Συναλλασσόμενων και όσων είναι καθορισμένοι ως Μη Ενεργοί. SHERC-106388
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι> Οργάνωση > Υποδομή > Εργασίες > Εργασίες Έναρξης Χρήσης
•    Βελτιώσεις στον τρόπο ορισμού μιας custom Προβολής  Λίστας στους χρήστες της Εφαρμογής ως Προτεινόμενη. SHERC-104895
•    Βελτιώσεις στην δημιουργία Υποκαταστήματος Εταιρίας και Κωδικού Λογιστικής Υποκαταστήματος Εταιρείας .Συγκεκριμένα όταν η κωδικοποίηση του Υποκαταστήματος είναι αυτόματη, τότε ο Κωδικός αυτού μεταφέρεται και στο πεδίο «Κωδικός» στο tab της Λογιστικής αλλιώς είναι ενεργό να εισάγει ο χρήστης ότι κωδικό επιθυμεί και εάν το αφήσει κενό τότε ενημερώνεται με τον κωδικό του υποκαταστήματος. SHERC-95192
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση > Υποδομή > Εταιρίες
•    Ενεργοποίηση της λειτουργικότητας των Μεταβλητών @$System$CurFiscalYear και  @$System$CurCompany κτλ  στα Σενάρια Εισαγωγής Δεδομένων. SHERC-106507
•    Ενεργοποίηση της εργασίας Αντιγραφής στη Λίστα Τύπων Παραστατικών Χρεώσεων από το σχετικό Εικονίδιο. SHERC-104375

Εκτυπώσεις
•    Προσθήκη των Παραστατικών Αυτοπαράδοσης στα Ημερολόγια Αγορών / Πωλήσεων. SHERC-105093
o    Θέση στο Μενού:  Κινήσεις > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Πωλήσεις / Αγορές > Ημερολόγια
•    Απαλοιφή του σφάλματος που εμφανιζόταν με την επιλογή καταφατικής τιμής στο φίλτρο ‘Αξίες σε Ξ.Ν.’ στην εκτύπωση  Υπόλοιπα Πελατών.  SHERC-105723
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Πελάτες

Αποκαταστάσεις Θεμάτων

Παραστατικά

•    Διόρθωση στην αδυναμία Αποθήκευσης Ακυρωτικού Παραστατικού Αγοράς, όταν σε αυτό συμμετέχει Πάγιο με σύνδεση κίνησης τύπου  Αγοράς στη Διαχείριση των Παγίων.
•    Εξάλειψη των περιπτώσεων πρότασης Σειρών Παραστατικών προς άμεση καταχώρηση, οι οποίες έχουν Χρήση Μόνο από Διαδικασία Εφαρμογής.
•    Διόρθωση στην αδυναμία αποθήκευσης Εμπορικού παραστατικού, όταν σε αυτό συμμετέχουν Είδη με διαχείριση Παρτίδων ή Serial Numbers και η Αποθήκη στην οποία κινούνται δεν διαχειρίζεται στις Εισαγωγές ή στις Εξαγωγές αυτά τα Ειδικά Στοιχεία. SHERC-105414
•    Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στον τρόπο που υπολογίζεται η αξία του Παραστατικού Λιανικής, όταν σε αυτό συμμετέχει Είδος στο οποίο ορίζεται μέρος της αξίας του να μην συμμετέχει στον υπολογισμό του ΦΠΑ ορίζεται (tab Ανάλυση γραμμής, χρήση πεδίου ‘Εξαιρούμενο από ΦΠΑ’).
•    Διόρθωση για σωστή ένδειξη στα πεδία των Υπολοίπων των γραμμών των Ειδών, σε Παραστατικά Αποθήκης που δημιουργούνται μέσω Αντιγραφής από κάποιο υπάρχον. SHERC-94259
•    Απαλοιφή του σφάλματος και της αδυναμίας ορισμού Προδιαγραφής  με Πληκτρολόγηση από τον χρήστη και όχι Επιλογή, σε παραστατικό Σύνθεσης (Κινήσεις – Αποθήκη – Παραστατικά Σύνθεσης).
•    Διόρθωση στην αδυναμία υπολογισμού της ποσότητας της 2ης μονάδας Μέτρησης σε Είδος, για το οποίο η σχέση των Μονάδων Μέτρησης καθορίζεται με φόρμουλα και σε αυτή χρησιμοποιείται το πεδίο sc$ItemRow.EntryLine_UserDefNum04. SHERC-98556

Εκτυπώσεις
•    Διόρθωση στην δυσλειτουργία εναλλαγής  των Χρήσεων στις εκτυπώσεις των ‘Απογραφών’ όλων των ρόλων των Συναλλασσόμενων
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι > Αναφορές > Εκτυπώσεις  
•    Διόρθωση του σφάλματος εμφάνισης Συναλλασσόμενων με Μηδενικό Υπόλοιπο στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Αντιστοιχίσεων». Η εμφάνιση στην εκτύπωση οφειλόταν στον καθορισμό Διαστάσεων Αντιστοιχίσεων στα φίλτρα της εκτύπωσης. SHERC-104498
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Όλοι οι Ρόλοι > Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων > Υπόλοιπο)
•    Διόρθωση στη μη λειτουργία του φίλτρου Υποκατάστημα στην εκτύπωση  «Ενηλικίωση Υπολοίπου». SHERC-101014
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι > Αναφορές > Εκτυπώσεις >  Όλοι οι Ρόλοι
•    Απαλοιφή του σφάλματος που εμφανιζόταν κατά την είσοδο στην εκτύπωση «Κινήσεις». SHERC-106012
o    Θέση στο Μενού: Διαχείριση > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Κέντρα Κόστους Κέρδους).

  Εργασίες / Λοιπά (Οργάνωση)
•    Διορθώσεις, Βελτιώσεις στην Εργασία «Μαζική Ενημέρωση Τιμών» με χρήση Τιμής ‘Από Κοστολόγια’ . SHERC-99589
o    Θέση στο Μενού: Αποθήκη > Εργασίες > Μαζική Ενημέρωση Τιμών
•    Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις  στη διαδικασία της Φυσικής Απογραφής για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στην εργασία «Φόρτωση Ειδών», όταν χρησιμοποιείτο ως φίλτρο κάποιο πεδίο από το tab Δενδροειδείς Κατηγορίες Είδους. SHERC-102374
o    Θέση στο Μενού: Αποθήκη > Για Προχωρημένους > Σενάρια / Διαδικασία Φυσικής Απογραφής
•    Απαλοιφή του σχετικού σφάλματος που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση Γεωγραφικών Δεδομένων στις Οθόνες των στοιχείων σε όλους τους ρόλους των Συναλλασσόμενων.
•    Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία με την διαγραφή Συναλλασσόμενου, όταν ο ήδη διαγραμμένος Ρόλος με τον οποίο συνδεόταν είχε στα Στοιχεία του Μεταφορικά Μέσα.
•    Διόρθωση του σφάλματος στην εργασία «Συναλλαγματικές Διαφορές» , όπου για Συναλλασσόμενο με κίνηση σε Ξ.Ν. και κίνηση Απογραφής στο Νόμισμα αυτό η εργασία προσήμαινε αντίστροφα τις υπολογισμένες αξίες. SHERC-105206
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι > Εργασίες > Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών
•    Διόρθωση του σφάλματος κατά την εκτέλεση της διαδικασίας Import Εναλλακτικών Κωδικών Είδους όπου εάν υπήρχαν πολλαπλοί εναλλακτικοί κωδικοί για κάθε κωδικό είδους και είχε επιλεχθεί στο σενάριο εισαγωγής η τιμή «Εισαγωγή & Ενημέρωση», δεν ολοκληρωνόταν επιτυχώς η διαδικασία.SHERC-93906
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση > Για Προχωρημένους >  Εισαγωγές Δεδομένων.
•    Διορθώσεις στην εργασία «Επαναδημιουργία Αντιστοιχίσεων» προκειμένου κατά την εκτέλεση της εργασίας να λαμβάνει υπόψιν την παραμετροποίηση του Ρόλου για τον οποίο θα ζητηθεί ανακατασκευή. SHERC-104996
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση > Για Προχωρημένους > Εργασίες  Ανακατασκευές > Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων
•    Διόρθωση στην αδυναμία σύνθεσης λογαριασμού Λογιστικής επομένως και δημιουργίας άρθρου παραγόμενο  από Παραστατικά Εισπράξεων,  όταν τμήμα του οριζόταν στο πεδίο «Κωδικός Τομέα Δραστηριότητας» και αφορούσε τύπο  γραμμής «Σύνολα».  SHERC-61558
•    Διόρθωση στη διαδικασία του Import Εμπορικών Παραστατικών (αγορών-πωλήσεων) προκειμένου να λαμβάνεται υπόψιν η Αξιακή  Έκπτωση στο Τελικό Πληρωτέο.  SHERC-95889

CRM
Νέες Δυνατότητες - Βελτιώσεις

•    Προστέθηκε η δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων προγραμμάτων επιβράβευσης μέσω δωροεπιταγών σε παραστατικά με κάρτα μέλους. Δημιουργία κι έκδοση  Δωροεπιταγής μέσω παραστατικού από τη φόρμα και τον browser των πελατών, αλλά και μέσω εργασίας στο CRM. Επανενημέρωση ήδη υπάρχουσας αναφοράς με καινούρια πεδία που αφορούν στη έκδοση Δωροεπιταγής.
•    Σε ενέργειες που έχουν γραμμές παραστατικού προστέθηκε η δυνατότητα έξτρα σχολίων κατ’ αντιστοιχία με το παραστατικό.
•    Βελτίωση οθόνης ανάλυσης εκπτώσεων σε ενέργειες με γραμμές παραστατικού.
•    Στις οθόνες πρωτοκόλλησης προστέθηκε δεξί κλικ και προσθήκη ενέργειας Set active/inactive.
•    Στους συμμετέχοντες σε ενέργειες χαρακτηρισμένες ως «Group», προστέθηκε δεξί κλικ κι ενέργεια Δημιουργία παραστατικού.
•    Εμφάνιση παραμετροποιήσιμου τίτλου στις οθόνες κατηγορίας, δενδροειδούς κατηγορίας και πινάκων οριζόμενων από τους χρήστες αναφορικά με τις οντότητες : Επαφές, Πόροι, Ενέργειες κι Ομάδες Group.
•    Αναφορικά με το Group κλίμακας ενεργειών προστέθηκε στο set up των ενεργειών η δυνατότητα ομαδοποίησης της κλίμακας ενδεχόμενης επιτυχίας επί τοις εκατό. (αρχικοποίηση με 30,70, 100)
•    Εργασία δημιουργίας πελατών, προμηθευτών, χρεωστών, πιστωτών  από επαφές
•    Εργασία δημιουργίας ρόλων Συναλλασσόμενων- πελατών, προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών-  από Επαφές.
•    Προσθήκη στις λίστες των master οντοτήτων στα φίλτρα τα εξής: Κατηγορία 01, Δενδροειδής Κατηγορία 01 και Πίνακας 01.
•    Διαμόρφωση των φίλτρων της Λίστας Επαφών  βάσει του traders list.
•    Λοιπές Βελτιώσεις :
o    Δυνατότητα active-inactive στις οθόνες του πρωτοκόλλου
o    Στην οθόνη roles στις επαφές, πάνω αριστερά συμπτύχθηκε το create με τους ρόλους.
o    Στα πρότυπα συμβάσεων και στις Ενέργειες CRM προστέθηκε δεξί κλικ για την δυνατότητα edit

Εκτυπώσεις
•    Στις Φόρμες Εκτύπωσης Ενεργειών προστέθηκαν οι Ομάδες Εργασίας κι ο Ανταγωνισμός.

Αποκαταστάσεις Θεμάτων
•    Αποκαταστάθηκε η σωστή λειτουργία δημιουργίας ενέργειας από την επιλογή  All Actions.
•    Αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στις Επαφές κατά την εισαγωγή με πληκτρολόγηση νέου Δημοτικού Διαμερίσματος στο tab "Γενικά".  SHERC-97176
•    Αλλαγή του κύριου πόρου σε μια ενέργεια με επακόλουθη αλλαγή και του πωλητή που συνδέεται με αυτόν.
•    Εξαίρεση πόρων με τύπο «Ομάδα» και «Τμήμα» από το Ημερολόγιο Τμημάτων.
•    Αποκατάσταση του σχετικού σφάλματος που προέκυπτε κατά το μετασχηματισμό Ενέργειας που έχει προκύψει από σύμβαση πώλησης σε παραστατικό πώλησης. SHERC-106360
•    Απαλοιφή του σχετικού μηνύματος που εμφανιζόταν κατά το μετασχηματισμό ευκαιρίας πώλησης σε παραστατικό πώλησης εάν το είδος είχε δεύτερη μονάδα μέτρησης χωρίς όμως να έχει οριστεί συσχέτιση 1ης και 2ης Μ.Μ. ( επιλέξιμη τιμή: Kανένα ). SHERC-105946
•    Αποκατάσταση της μη ενημέρωσης virtual πεδίων μετά από αντιγραφή.
•    της λανθασμένης διαγραφής της Επαφής μέσα στον Χρήστη, όταν αυτή γίνει ανενεργή ενώ χρησιμοποιείται σε χρήστη. SHERC-104472
•    CRM Protocol: Στην παραμετροποίηση το numbering length πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0.
•    Καμπάνιες sms: Αλλαγή Unicode κατά τη δημιουργία μηνύματος προκειμένου όταν το μήνυμα είναι > 70 χαρακτήρων μέσω sms canal να μην ‘σπάει’ σε 2.
•    Δυνατότητα εμφάνισης tooltip στις ενέργειες στα Ημερολόγια .   SHERC-102073
•    Αποκατάσταση του σχετικού σφάλματος που εμφανιζόταν στην ενέργεια πρωτοκόλλησης όταν στους ενδιάμεσους υπήρχε ήδη καταχωρημένος ο ίδιος ενδιάμεσος.
•    Ενέργειες στη φόρμα των Ροών - Ο υποτύπος δεν πρέπει να είναι Γενική Αίτηση Επισκευής (#00002).
•    Δεν είναι επιτρεπτή πλέον η μηδενική διάρκεια ενέργειας όταν αυτή δεν είναι ολοήμερη.
•    Στην Αίτηση επισκευής και στο tab «Actions» είναι πλέον read only τα List, Source description και Source Type.
•    Ο Κύριος πόρος στις επαφές μπορεί να έχει πλέον στον τύπο τον χαρακτηρισμό «Εργαζόμενος».
•    Μεταφορικά μέσα μελών: Έγινε αλλαγή control σε lookup master όπως και στο παραστατικό και επιπλέον κατά την επιλογή membership στο παραστατικό επιτρέπεται η μεταφορά των transportation means εφόσον ο trader είναι ίδιος με τον trader του customer. Σε  άλλη περίπτωση δεν μεταφέρεται.
•    Κατά την διαδικασία της αντιγραφή καμπάνιας όταν το Running = true τότε και στην καινούρια το Running είναι πλέον ίσο με 0.

Pylon Mobile Applications

Νέες Δυνατότητες
•    Διάθεση εφαρμογής φορητής παραγγελιοληψίας. Αναλυτικές οδηγίες της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:
http://support.epsilonnet.gr/messages.aspx?TopicID=10594&ForumID=2684

Compatibility
•    Μετά την εγκατάσταση - συγχρονισμό της νέας έκδοσης του Pylon 16.04, σε περίπτωση που υπάρχουν ενεργοποιημένες Mobile Εφαρμογές Pylon θα διαγραφούν όλες οι συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στο Back Office.
Η κάθε συσκευή μέσω των αρχικών ρυθμίσεων επιβάλλεται πλέον να φέρει μοναδικό όνομα συσκευής για να μπορέσει να συνδεθεί με το Back Office και να αποκτήσει από τον Administrator το δικαίωμα πρόσβασης.

Λογιστική Διαχείριση

Νέες Δυνατότητες

Δυναμικός Υπολογισμός Αξιών Πρότυπων Άρθρων\Εγγραφών
•     Προστέθηκε στα πρότυπα άρθρα και στις εγγραφές νέα δυνατότητα δυναμικού υπολογισμού και αυτόματης συμπλήρωσης των κινήσεων λογαριασμών. Ο υπολογισμός διαμορφώνεται με την χρήση μεταβλητών που δύναται να συμπεριληφθούν σε συναρτήσεις υπολογισμού αξιών λογαριασμών ή άλλων μεταβλητών. Συγκεκριμένα
o    Προστέθηκε νέο tab «Μεταβλητές Υπολογισμού», όπου ορίζονται οι μεταβλητές και ο τρόπος υπολογισμού τους.
o    Προστέθηκαν στο Tab «Κινήσεις» νέα πεδία στα οποία ορίζεται η συνάρτηση της Χρέωσης και της Πίστωσης για τα άρθρα και η συνάρτηση της Καθαρής Αξίας και του Αξίας ΦΠΑ για τις Εγγραφές αντίστοιχα.

Καταχώρηση κινήσεων Intrastat\Vies
•    Προστέθηκε νέα διαδικασία για την καταχώρηση κινήσεων Intrastat / Vies και μέσα από τις κινήσεις της λογιστικής . Συγκεκριμένα :
o    Δημιουργήθηκε νέα εργασία «Κινήσεις Intrastat/Vies» μέσα από την κίνηση του άρθρου ή της εγγραφής.
o    Επιπλέον, προστέθηκε και η απευθείας καταχώρηση κινήσεων, ανεξάρτητα από τις κινήσεις των άρθρων ή των εγγραφών.
Θέση στο Μενού:  Λογιστική > Κινήσεις Intrastat / Vies

Καταχώρηση κινήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης - Ήφαιστος

•    Προστέθηκε νέα διαδικασία για την καταχώρηση κινήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης - Ήφαιστος  μέσα από τις κινήσεις της λογιστικής. Συγκεκριμένα :
o    Δημιουργήθηκε νέα εργασία «Κινήσεις ‘Ήφαιστος» μέσα από την κίνηση του άρθρου ή της εγγραφής.
o    Επιπλέον προστέθηκε και η απευθείας καταχώρηση κινήσεων  Πετρελαίου Θέρμανσης – Ήφαιστος,  ανεξάρτητα από τις κινήσεις των άρθρων ή των εγγραφών .
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική > Κινήσεις Ήφαιστος

Καταχώρηση ξενόγλωσσης Αιτιολογίας στα Άρθρα\Εγγραφές
•    Προστέθηκε  η δυνατότητα καταχώρησης ξενόγλωσσης περιγραφής στην Αιτιολογία Άρθρου\Εγγραφής καθώς και στην Αιτιολογία των κινήσεων λογαριασμών.

Ενημέρωση Παγίων μέσω Άρθρων/Εγγραφών

•    Προστέθηκε νέα διαδικασία για την απ’ ευθείας ενημέρωση του Κυκλώματος Παγίων. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε νέα ενέργεια «Δημιουργία Κίνησης Παγίων» μέσα στην κίνηση άρθρου\εγγραφής, με την οποία επιτυγχάνεται  η καταχώρηση κίνησης παγίου σε υπάρχον ή σε νέο πάγιο.

Οριστικοποίηση - Αποοριστικοποίηση Κινήσεων Παγίων

•    Προστέθηκαν νέες διαδικασίες για την Οριστικοποίηση και Αποοριστικοποίηση Ημερολογιακού Διαστήματος Κινήσεων Παγίων  η οποία αποκλείει\επιτρέπει αντίστοιχα την δημιουργία νέας κίνησης παγίων στο παραπάνω διάστημα καθώς και την μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενης που ανήκει στην παραπάνω περίοδο
o    Θέση στο Μενού: Πάγια > Εργασίες  > Οριστικοποίηση\Αποοριστικοποίηση

Εργασία Υπολογισμού  και Διαγραφής Απόσβεσης Πώλησης\Καταστροφής Πάγιων
•    Δημιουργήθηκαν  νέες  αυτόματες  διαδικασίες υπολογισμού  και διαγραφής αποσβέσεων για τις περιπτώσεις Πώλησης και Καταστροφή παγίων. Συγκεκριμένα:
o    Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία, μέσω του Wizard  υπολογισμού των αποσβέσεων με νέο Είδος,  Μείωση Απόσβεσης, για τον  αυτόματο  μαζικό υπολογισμό των Αποσβέσεων Πώλησης ή Καταστροφής
o    Θέση στο Μενού : Πάγια > Εργασίες > Υπολογισμός Αποσβέσεων  

•    Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία μέσω του Wizard  Διαγραφή Αποσβέσεων με νέο Είδος,  Μείωση Απόσβεσης, για την μαζική διαγραφή των αποσβέσεων Πώλησης ή Καταστροφής.
o    Θέση στο Μενού : Πάγια > Εργασίες > Διαγραφή Αποσβέσεων  

Εκτυπώσεις

Προστέθηκαν οι παρακάτω εκτυπώσεις :
•    Εκτύπωση Υπολοίπων Λογαριασμών ανά Έκδοση Λογαριασμού
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική > Αναφορές >  Εκτυπώσεις > Υπόλοιπα Λογαριασμών ανά Έκδοση
•    Εκτύπωση Υπολοίπων Συναλλασσόμενων ανά Λογαριασμό Λογιστικής
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Υπόλοιπα Συναλλασσόμενων ανά Λογαριασμό

Βελτιώσεις
•    Τροποποιήθηκε ο έλεγχος διπλοκαταχώρησης εγγραφών\άρθρων για την κάλυψη των περιπτώσεων μεταχρονολογημένων καταχωρήσεων εξόδων.
•    Προστέθηκε στα Πρότυπα Άρθρα, η δυνατότητα καταχώρησης ανά λογαριασμό του τρόπου ενημέρωσης του  Secondary Λογιστικού Σχεδίου.   
•    Προστέθηκε στο Import των Άρθρων η δυνατότητα καταχώρησης ανά κίνηση λογαριασμού, του τρόπου ενημέρωσης του  Secondary Λογιστικού Σχεδίου   
•    Στην  οθόνη  των  Συναλλασσόμενων λογιστικής  στην προβολή «Συναλλασσόμενοι με Οικονομικά Στοιχεία» προστέθηκαν οι στήλες με τα υπόλοιπα πελατών , προμηθευτών , χρεωστών και πιστωτών.
•    Δυνατότητα προσθήκης στηλών, ΄΄ Βαθμός λογαριασμού και Υπόλοιπο περιόδου΄΄ στο grid της εκτύπωσης Ισοζύγιο Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών.  
•    Προστέθηκε στην εκτύπωση «Καρτέλα Λογαριασμών» το φίλτρο ΄΄Βαθμός΄΄ για την εμφάνιση μόνο της συγκεκριμένης ανάλυσης λογαριασμών.
•    Προστέθηκαν τα πρόσθετα φίλτρα  κινήσεων στις εκτυπώσεις «Έλεγχος Άρθρων Γενικής & Αναλυτικής» και «Εγγραφές Εσόδων Εξόδων».  
•    Προστέθηκε η ξενόγλωσση αιτιολογία  των κινήσεων  άρθρων /εγγραφών σε όλες τις εκτυπώσεις της λογιστικής.
•    Προστέθηκε η σύνδεση μεταξύ παγίων και Άρθρων/Εγγραφών . Στις σχετιζόμενες οντότητες των άρθρων και των παγίων προστέθηκε να εμφανίζεται και η σύνδεση τους.

Αποκαταστάσεις Θεμάτων
•    Αποκατάσταση θεμάτων κατά την εκτέλεση της  διαδικασίας Import κινήσεων λογιστικής με  λογαριασμούς που δεν υπάρχουν στην εταιρία.
•    Αποκατάσταση θεμάτων κατά την Δημιουργία κίνησης εξόφλησης μέσα από το άρθρο ή εγγραφή.
•    Αποκατάσταση θεμάτων κατά τον αυτόματο υπολογισμό ΦΠΑ στις κινήσεις των άρθρων.

Έντυπα
Νέες Δυνατότητες

•    Προσθήκες λόγω αναβάθμισης του πρωτοκόλλου ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ.
Μετά την αναβάθμιση της Γ.Γ.Π.Σ., όσα τερματικά διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows XP ή Windows Vista, δεν θα υποστηρίζονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. . Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής εξασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα τερματικά δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αναβάθμιση στη νέα έκδοση σε όλους τους χρήστες, ειδικά σε εκείνους που χρησιμοποιούν τερματικά με τα παραπάνω λειτουργικά. Οι προσθήκες αφορούν τη λειτουργία της Λήψης Στοιχείων βάσει του ΑΦΜ από την Γ.Γ.Π.Σ. όπως επίσης και την υποβολή των Φορολογικών Εντύπων. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν θα επηρεάσει καθόλου τους χρήστες όλων των υπόλοιπων λειτουργικών συστημάτων (ενδεικτικά αναφέρουμε Windows 7, Windows 8, Windows 10 κλπ) .
•    Νέο Έντυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών (για κατόχους του module Basic Documents)
Στα έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος προστέθηκε το έντυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών για το Φορολογικό Έτος 2015 (Οικονομικό Έτος 2016). Το έντυπο διακρίνεται σε 3 κατηγορίες:
o    Μισθωτές Υπηρεσίες
o    Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
o    Εισοδήματα από Τόκους, Μερίσματα και Δικαιώματα

Στο έντυπο διατίθενται οι εξής δυνατότητες :
o    Εκτύπωση των Βεβαιώσεων Αποδοχών για κάθε κατηγορία
o    Εξαγωγή του αρχείου xml και σύνδεση με την Γ.Γ.Π.Σ. για αποστολή του αρχείου.

•    Νέο Έντυπο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων και Επιχειρήσεων Ιδιωτικής Ασφάλισης (για κατόχους του module Basic Documents)
Στα Διάφορα έντυπα προστέθηκε το έντυπο της ΠΟΛ 1077/2012 για τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και για τις Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Το έντυπο διαθέτει τις εξής δυνατότητες :
o    Άντληση Οικονομικών Δεδομένων από Λογαριασμούς Λογιστικής
o    Εκτύπωση για κάθε κατηγορία επιχείρησης
o    Εξαγωγή του αρχείου xml και σύνδεση με την Γ.Γ.Π.Σ. για αποστολή του αρχείου

•    Νέα Φόρμα Αποστολής Συναλλαγών Πετρελαίου Θέρμανσης για τον Ήφαιστο (για κατόχους του module Basic Documents)
Το νέο έντυπο μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την κατηγορία Διαφόρων Εντύπων και διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες :
o    Εξαγωγή και Αποστολή αρχείου xml των συναλλαγών που επιθυμεί ο χρήστης.
o    Πληροφοριακή Εκτύπωση σε λευκό χαρτί Α4

•    Νέο έντυπο Δημοτικού Φόρου Δήμου Θεσσαλονίκης (για κατόχους του module Advanced Documents)
Μέσα από τα Διάφορα Έντυπα > Δημοτικός Φόρος μπορεί να δημιουργηθεί το νέο έντυπο Δημοτικού Φόρου Δήμου Θεσσαλονίκης. Το νέο έντυπο έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
o    Άντληση Οικονομικών Δεδομένων από Λογαριασμούς Λογιστικής, όσον αφορά τα Ακαθάριστα Έσοδα κάθε περιόδου.
o    Εκτύπωση για υποβολή στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

•    Νέα Δυνατότητα άντλησης στοιχείων από την Λογιστική για τα έντυπα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Φ4/Φ5 και για τα έντυπα Intrastat Αφίξεων και Αποστολών.

Η νέα δυνατότητα πραγματοποιείται με την επιλογή Λήψη Δεδομένων > Από Λογιστική από την γραμμή εργαλείων του εντύπου, για την άμεση συμπλήρωσή του, βάσει των στοιχείων, που έχουν αποθηκευτεί στις εγγραφές του κυκλώματος της Λογιστικής.
•    Έντυπο Ν : Δυνατότητα Άντλησης προ συμπληρωμένων πεδίων από την Γ.Γ.Π.Σ.
Δίνεται πλέον η δυνατότητα άντλησης των ποσών που έχουν προ συμπληρωθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. στο έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Έντυπο Ν). Τα πεδία για τα οποία πραγματοποιείται άντληση, με την ενεργοποίηση του button “Λήψη Στοιχείων από την Γ.Γ.Π.Σ.” είναι τα παρακάτω :
o    Κωδ. 090 - Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε
o    Κωδ. 008 - Φόρος που προκαταβλήθηκε
o    Κωδ. 911 - Τέλος επιτηδεύματος
o    Στοιχεία Εταίρων / Μελών Πίνακα 1

•    Νέα δυνατότητα σύνδεσης των Υπόχρεων
Η συγκεκριμένη λειτουργία προστέθηκε στα στοιχεία του Υπόχρεου ως νέα καρτέλα, για να απεικονίζονται οι σχέσεις των Υπόχρεων μεταξύ τους. Προς το παρόν έχουν προστεθεί οι παρακάτω Τύποι Σχέσεων
o    Σύζυγος
o    Κηδεμόνας
o    Εξαρτώμενο Τέκνο
o    Συγγενής
o    Συνεργάτης

Βελτιώσεις
•    Προσθήκη επιλογής στις εξουσιοδοτήσεις Λογιστών – Λογιστών Λογ. Γραφείου.
Στις εξουσιοδοτήσεις Λογιστών στην καρτέλα του Υπόχρεου και συγκεκριμένα στο πεδίο   “Υπηρεσίες Υποβολής” προστέθηκε η νέα επιλογή “Όλες”, ώστε να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει να εξουσιοδοτήσει κάποιον Λογιστή ή Λογιστή Λογιστικού Γραφείου, για όλες τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. και να μη χρειάζεται να επιλέγει κάθε φορά άλλο τύπο Εξουσιοδότησης.

•    Πρόσθεση ελέγχου εγκυρότητας στο πεδίο ΑΜΚΑ του Υπόχρεου και στο έντυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών.

Προστέθηκε έλεγχος στο πεδίο Α.Μ.Κ.Α. στον Υπόχρεο και στο νέο έντυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών, ώστε να προειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

HoReRe
Νέες Δυνατότητες
Hospitality

•    Παραμετροποίηση ξενοδοχείου μέσω του Νέου Wizard: Στον αρχικό Wizard μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης του ξενοδοχείου και την ονομασία αυτού. Κατά την αποθήκευση θα δημιουργηθεί η απαραίτητη παραμετροποίηση για να ξεκινήσει ένα ξενοδοχείο.
•    Διαχείριση Χρονοχρέωσης: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα για τη διαχείριση των χρεώσεων βάση χρόνου ομιλίας για το Interface με τηλεφωνικά κέντρα. Ισχύει για τα τηλεφωνικά κέντρα που έχει υλοποιηθεί η σύνδεση.
•    Επιλογή Φόρμας κατά την επανεκτύπωση: Είναι πλέον δυνατή η επανεκτύπωση ενός παραστατικού με την χρήση διαφορετικής φόρμας.
•    Απενεργοποίηση Τύπων Δωματίων: Είναι πλέον δυνατή η απενεργοποίηση τύπων δωματίων έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στις κρατήσεις και στα πλάνα της εφαρμογής. Βασική προϋπόθεση είναι να μην είναι συνδεμένος ο συγκεκριμένος τύπος με δωμάτιο, κράτηση (εκτός Check Out) και παραμονή γκρουπ.
•    Ασύγχρονη εκτύπωση:  Για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης που προκύπτει από το χρόνο απόκρισης του εκτυπωτή, έχει ενεργοποιηθεί η ασύγχρονη εκτύπωση κατά την έκδοση του παραστατικού της υποδοχής. Υπάρχει συγκεκριμένη επιλογή στα ξενοδοχεία και στο Tab «Λογαριασμός».
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση > Ξενοδοχείο > Περιβάλλον > Ξενοδοχεία.
•    Επιπλέον Χρεώσεις με Μηχανές Κράτησης: Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης των έξτρα χρεώσεων που υπάρχουν στις μηχανές κράτησης έτσι ώστε να συνδέονται με τις κρατήσεις του Pylon.
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση > Ξενοδοχείο > Διαχείριση Καναλιών Κρατήσεων > Επιπλέον Χρεώσεις.
•    Χαρακτηριστικά Δωματίων σε Κρατήσεις: Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των χαρακτηριστικών των δωμάτιων μέσα στην κράτηση και στις παραμονές του γκρουπ, έτσι ώστε η ανάθεση δωματίου να γίνεται βάσει των συνδεόμενων χαρακτηριστικών.
•    Νέα Εκτύπωση: Προστέθηκε η εκτύπωση «Παραγωγικότητα ανά τύπο πελάτη» όπου εμφανίζονται στατιστικά εσόδων και διανυκτερεύσεων χρεωστών ανά τύπο πελάτη .
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Στατιστικά > Παραγωγικότητα ανά τύπο πελάτη.
•    Εκτύπωση: Προστέθηκε η εκτύπωση «Στατιστικά Εθνικοτήτων» όπου εμφανίζονται στατιστικά εσόδων και διανυκτερεύσεων ανά εθνικότητα.  
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Στατιστικά > Στατιστικά Εθνικοτήτων.
•    Διαχείριση Μηχανής Κράτησης στη Epsilon Net Cloud Farm: Η διαχείριση του Interface με μηχανές κράτησης είναι διαθέσιμη πλέον και στη Cloud Farm της Epsilon Net.

Retail
•    Διαχείριση Δωροεπιταγών : Νέα δυνατότητα για διαχείριση Δωροεπιταγών. Η παραμετροποίηση παραμένει η ίδια όπως ισχύει για το εμπορικό. Η διαχείριση από τη Λιανική πραγματοποιείται με 2 νέες ενέργειες «Έκδοση Δωροεπιταγής» & «Εξαργύρωση Δωροεπιταγής».
•    Φορολογική Σήμανση σε Χ-Ζ : Είναι δυνατή η παραμετροποίησης της εφαρμογής προκειμένου οι εκτυπώσεις Χ-Ζ να παίρνουν φορολογική σήμανση από φορολογικό μηχανισμό τύπου Β.
•    Νέος Φορολογικός εκτυπωτής ICS Elegant Super: Σύνδεση με φορολογικό εκτυπωτή ICS Elegant Super μέσω του Fislink Driver.

Restaurant
•    Ανανέωση τραπεζιών σε PDA και POS. Έχει αλλάξει η διαδικασία που ενημερώνονται τα χρώματα των τραπεζιών σε PDA και POS. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο http://support.epsilonnet.gr/messages.aspx?TopicID=10606&ForumID=2685 και να πραγματοποιήσετε την παραμετροποίηση που απαιτείται βάσει των οδηγιών.
•    Παραμετροποίηση Εστιατορίου μέσω του Νέου Wizard: Στον αρχικό Wizard μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης του εστιατορίου. Επίσης να εισάγετε τους  χώρους με τα τραπέζια καθώς και τα πόστα.
•    Νέος Φορολογικός εκτυπωτής ICS Elegant Super: Σύνδεση με φορολογικό εκτυπωτή ICS Elegant Super μέσω του Fislink Driver.

Αποκαταστάσεις Θεμάτων
•    Εγγυοδοσία: Διόρθωση του λανθασμένου τρόπου υπολογισμού των επιστρεφόμενων ειδών στην εγγυοδοσία όταν υπήρχε το ίδιο επιστρεφόμενο είδος συνδεμένο σε παραπάνω από ένα είδος.

Βελτιώσεις
Retail

•    Εγγυοδοσία: διόρθωση στην εγγυοδοσία όταν υπήρχε το ίδιο επιστρεφόμενο είδος συνδεμένο σε παραπάνω από ένα είδος δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός των επιστρεφόμενων ειδών.
Hospitality
•    Πωλητής σε βασικές οντότητες: Είναι δυνατή η σύνδεση Πωλητή με χρεώστη, γκρουπ και εκδήλωση και συνεπώς κατά την έκδοση του εμπορικού ή εισπρακτικού παραστατικού γίνεται αυτόματη ανάθεση του πωλητή στο παραστατικό.
•    Γκρουπ Booking Position: Εμφανίζονται πλέον οι ημέρες που αφορούν την άφιξη και αναχώρηση και όχι όλες οι ημέρες τους έτους.
•    Κατάσταση Κινήσεων : Δημιουργία νέων καταστάσεων στις κινήσεις για Διάσπαση, Πιστωτικό και Αντιλογισμό.

Restaurant

•    Νέα πεδία στον πελάτη Delivery: Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης  κατά το άνοιγμα πελάτη στο delivery με τιμοκατάλογο και σχόλια τα οποία εκτυπώνονται και στο παραστατικό.
•    Ακύρωση παραγγελίας σε ξενοδοχειακό: Δεν υποστηρίζεται πλέον η ακύρωση παραγγελίας στο ξενοδοχειακό,  η οποία έχει κλείσει προηγούμενη από τη ξενοδοχειακή ημέρα.