Η έκδοση 16.03.16 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα.

Εισαγωγή
?

Η έκδοση 16.03.16 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα. Οι νέες αυτές λειτουργικές δυνατότητες καθιστούν την εφαρμογή περισσότερο ανταγωνιστική ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν το εύρος των κάθετων αγορών που μπορεί πλέον να καλύψει.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης είναι τα εξής:
•    Νέα Εργασία με σκοπό την Επανενημέρωση των Αξιών και Αξιών ΦΠΑ που αφορούν στο ΚΕΠΥΟ, σε κάθε Εμπορικό Παραστατικό.
•    Νέα Εργασία «Εύκολος Οδηγός Εγκατάστασης». Πρόκειται για έναν Wizard Παραμετροποίησης της Εταιρείας στην αρχική Φάση της Εγκατάστασης της Εφαρμογής αλλά και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον Χρήστη, σε μεταγενέστερο χρόνο.
•    Δημιουργία 4 νέων προτεινόμενων Τιμών πώλησης "Τελευταία Τιμή Χονδρικής, Τελευταία Τιμή Χονδρικής ανά Πελάτη, Τελευταία τιμή Λιανικής, Τελευταία Τιμή Λιανικής ανά Πελάτη" στην καταχώρηση των Παραστατικών Πωλήσεων και Αποθήκης.
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι διαθέσιμη στο portal (http://support.pylon.gr/)

Εμπορική Διαχείριση
Νέες Δυνατότητες
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Εργασία με σκοπό την Επανενημέρωση των Αξιών και Αξιών ΦΠΑ που αφορούν στο ΚΕΠΥΟ, σε κάθε Εμπορικό Παραστατικό.  Η εργασία καλύπτει και τις περιπτώσεις  αλλαγών στην Παραμετροποίηση των Παραστατικών και πιο συγκεκριμένα την Προσθήκη, Αφαίρεση και Μεταβολή των τύπων Κίνησης Ειδών, Υπηρεσιών, Χρεώσεων και Παγίων. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα αποκλεισμού από την διαδικασία επανενημέρωσης όσων  αξιών πληκτρολογήθηκαν  από τον Χρήστη σε κάποιο ή κάποια Παραστατικά.
o    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Εργασία  Μαζικής ανάθεσης φορμών Εκτύπωσης στις Σειρές των Παραστατικών (Οργάνωση – Κινήσεις – Ανάθεση Φορμών Εκτύπωσης).
o    Προσθήκη Νέα Εργασίας «Εύκολος Οδηγός Εγκατάστασης».
Πρόκειται για έναν Wizard Παραμετροποίησης της Εταιρείας στην αρχική Φάση της Εγκατάστασης της Εφαρμογής. Εμφανίζεται κατά την πρώτη Είσοδο σε αυτή, αλλά και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον Χρήστη, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η σειρά και το περιεχόμενο των βημάτων εργασιών και ενημερώσεων είναι τα εξής:
o    1ο & 2ο Βήμα: Ορίζονται τα επίσημα στοιχεία της Επιχείρησης – Εταιρείας, Στοιχεία Διεύθυνσης,  κάποια από τα οποία θα εμφανίζονται σε Επίσημες και μη εκτυπώσεις της Εταιρείας .π.χ. εκτυπώσεις Παραστατικών, εκτυπώσεις Λογιστικών Βιβλίων και Λοιπών Καταστάσεων.
o    3ο  Βήμα: Ορίζονται στοιχεία της Λογιστικής παρακολούθησης, τα Λογιστικά Συστήματα.
o    4ο Βήμα: 1 από 2. Καθορίζονται οι Ετικέτες χρήσης των ενοτήτων που ενδιαφέρουν και αφορούν στο Αντικείμενο Εργασιών της Επιχείρησης. Οι ετικέτες που πιθανώς απορριφθούν με αποεπιλογή από την χρήστη, αυτομάτως αποκλείουν την Ενεργοποίηση–Εμφάνιση των Σειρών Παραστατικών που χρησιμοποιούν τις απορριφθείσες ετικέτες.
 2 από 2. Από τις σειρές που εμφανίζονται στο βήμα αυτό (απόρροια της επιλογής των ετικετών του προηγούμενου βήματος), υπάρχει η δυνατότητα της επιπλέον επιλογής στην ενεργοποίηση  Σειρών Παραστατικών που τελικώς θα εμφανίζονται στην λίστα των προς καταχώρηση Σειρών.
o    5ο Βήμα: Επιλέγονται τα Κυκλώματα, στα Παραστατικά των οποίων καθορίζεται στην επόμενη οθόνη, η φόρμα εκτύπωσής τους, ο φυσικός Εκτυπωτής και οι Αιτιολογίες που θα εκτυπώνονται στα Αντίγραφα αυτών.

Βελτιώσεις
Παραστατικά

•    Προσθήκη ενημέρωσης στον  πίνακα Τελευταίων Τιμών ανά Πελάτη / Προμηθευτή  με τις τιμές  Λιανικής των  Ειδών, από την καταχώρηση Παραστατικών Λιανικής.
•    Βελτιώσεις που αφορούν στην εργασία «Δημιουργία Εμπορικού Παραστατικού» και ειδικότερα στην μεταφορά ή μη, των ποσοστών Έκπτωσης από το αρχικό στο προς δημιουργία παραστατικό.
•    Η μεταβολή παραστατικού που αφορά σε αλλαγή Σύμβασης δεν επηρεάζει πλέον τις γραμμές που αφορούν σε Πάγια και Δωροεπιταγές, ενώ  η αλλαγή του Έργου επηρεάζει αντίστοιχα τις γραμμές  Χρεώσεων, Παγίων και Δωροεπιταγών.
•    Βελτιώσεις στην Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Παραστατικών «Πολλαπλού Σκοπού». Αφορά σε Παραστατικά με ιδιαίτερη σχεδίαση, χωρίς τμήμα Header, ενώ στις Γραμμές του είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όσες από τις διαθέσιμες Οντότητες (Συναλλασσόμενοι, Μετρητά, Πιστωτική Κάρτα, Λογαριασμός Τραπέζης, Χρεώσεις, Αξιόγραφο Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός) παραμετροποιήσει ο χρήστης και με ανεξάρτητη λειτουργικότητα κάθε μιας.

  Εργασίες / Λοιπά (Οργάνωση)
•    Βελτιώσεις στην Εργασία «Αντικατάσταση Παραστατικού», που αφορά στην σειρά αποθήκευσης των παραστατικών που προκύπτουν από αυτή.
o    Θέση στο Μενού:  Κινήσεις – Πωλήσεις – Εργασίες - Λοιποί.
•    Βελτιώσεις στην διαχείριση των Δωροεπιταγών.
•    Βελτιώσεις στην διαδικασία των Αντιστοιχίσεων, με Διαστάσεις ή χωρίς, ανά ζευγάρι Κινήσεων ή μαζικά από την σχετική Εργασία «Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων».
•     Προσθήκη του πεδίου ‘’Τιμή Λιανικής’’ στα Οικονομικά Στοιχεία των Ειδών, στο Grid Τελευταίες Τιμές.
•    Βελτιώσεις στην εξαγωγή των Οικονομικών πληροφοριών των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας στους διαθέσιμους τύπους αρχείων.
o    Θέση στο Μενού:  Διαχείριση – Οικονομικά Στοιχεία – Υποκαταστήματα Εταιρείας - Ενέργειες.
•    Βελτιώσεις στην Εργασία της Μαζικής Εισαγωγής Αξιογράφων, με σκοπό την κάλυψη των  περιπτώσεων της «Μερικής Εξόφλησης Αξιογράφων» που γίνεται μαζικά.
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση – Για Προχωρημένους – Εισαγωγή Δεδομένων.
•    Δημιουργία 4 νέων προτεινόμενων Τιμών πώλησης "Τελευταία Τιμή Χονδρικής, Τελευταία Τιμή Χονδρικής ανά Πελάτη, Τελευταία τιμή Λιανικής, Τελευταία Τιμή Λιανικής ανά Πελάτη" στην καταχώρηση των Παραστατικών Πωλήσεων και Αποθήκης
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση - Κινήσεις - Τύποι παραστατικών - Πωλήσεις / Αποθήκη - Πεδίο: Χρήση Τιμής.
•    Προσθήκη των Οντοτήτων "Χρεώσεις, Πίνακες Χρεώσεων, Κατηγορίες Χρεώσεων, Λογιστική Κατηγορία Χρεώσεων" στους Τύπους γραμμών "Επιβαρύνσεις, Φόροι, Κρατήσεις", στη σχεδίαση της Γέφυρας Λογιστικής από Αγορές και Πωλήσεις.
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση - Κινήσεις -Γέφυρες Λογιστικής.

Εκτυπώσεις

•    Βελτιώσεις της Φορολογικής Σήμανσης στις εκτυπώσεις των Παραστατικών.
•    Βελτιώσεις που αφορούν στη λειτουργικότητα των φίλτρων Κωδικός, Όνομα Ειδών
o    Θέση στο Μενού: Αποθήκη, Αναφορές – Business Intelligence – Πωλήσεις Ειδών

Παραγωγή
Νέες Δυνατότητες

•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Παρακολούθηση Serial Numbers κατά την εκτέλεση των Εντολών Παραγωγής.

Βελτιώσεις
Παραστατικά

•    Προσθήκη δυνατότητας χρήσης του πεδίου ‘’Κατηγορία Παραγωγής’’  στις γραμμές των Τεχνικών προδιαγραφών και των Εντολών Παραγωγής.
•    Βελτιώσεις στην παρακολούθηση  των Παρτίδων για τα Είδη που παρακολουθούνται σε παρτίδες και συμμετέχουν στην διαδικασία Παραγωγής.
•    Προσθήκη δυνατότητας Κοστολόγησης Παραγωγής σε κενές περιόδους, όταν δεν είναι οι επίσημες, με βάση την καθορισμένη στην χρήση μέθοδο Κοστολόγησης.
•    Προσθήκη στήλης «Ενεργό» στις γραμμές των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Λογιστική Διαχείριση
Νέες Δυνατότητες
Μαζική Διαγραφή Εγγραφών ή Άρθρων

•    Δημιουργήθηκε νέα αυτόματη διαδικασία Διαγραφής  Εγγραφών  ή Άρθρων για τις απευθείας καταχωρούμενες  κινήσεις αλλά και για τις κινήσεις που δημιουργήθηκαν με Import από άλλες εφαρμογές.
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική - Εργασίες  -Διαγραφή Κινήσεων Λογιστικής

Πάγια ( Επιχορηγήσεις)
•    Προστέθηκε νέα διαδικασία για τον υπολογισμό των Αναλογουσών Επιχορηγήσεων, τη Διαγραφή τους καθώς και την Ενημέρωση / Διαγραφή της λογιστικής . Πιο  συγκεκριμένα:
Δημιουργήθηκε νέος Wizard για τον υπολογισμό των Αναλογουσών Αποσβέσεων, όπου με απλά βήματα ορίζοντας το Σύστημα Παγίου και επιλέγοντας τρόπο υπολογισμού και τύπο κίνησης παγίου ολοκληρώνεται ο υπολογισμός των Αναλογουσών Αποσβέσεων
o    Θέση στο Μενού: Πάγια - Εργασίες - Υπολογισμός Αναλ. Επιχορηγήσεων

Δημιουργήθηκε νέος Wizard για την Διαγραφή των Αναλογουσών Αποσβέσεων , όπου ορίζοντας το Σύστημα Παγίου και επιλέγοντας  τα πάγια ολοκληρώνεται η διαγραφή των Αναλογουσών Αποσβέσεων
o    Θέση στο Μενού:  Πάγια - Εργασίες - Διαγραφή  Αναλ. Επιχορηγήσεων
Στην ήδη υπάρχουσα Διαδικασία ενημέρωσης Λογιστικής από τις κινήσεις των αποσβέσεων, προστέθηκε και το είδος Αναλογούσες Αποσβέσεις όπου επιλέγοντάς το  ενημερώνεται η Λογιστική από τις κινήσεις των Αναλογουσών Αποσβέσεων . Το ίδιο ισχύει και κατά την διαγραφή των καταχωρήσεων Λογιστικής που δημιουργήθηκαν από τις καταχωρημένες κινήσεις παγίων .
Προστέθηκαν στα Bands των  εκτυπώσεων  Καρτέλα Παγίου και Πληροφοριακή Εκτύπωση τα πεδία Επιχορήγηση, Ημερομηνία Επιχορήγησης και Αναλογούσα Επιχορήγηση.

Καταστάσεις Πληροφόρησης
Δημιουργήθηκε νέο κύκλωμα για την Σχεδίαση, Κατάρτιση και Αυτόματο Υπολογισμό όλων των Καταστάσεων Πληροφόρησης  που ορίζει ο χρήσης.  Το κύκλωμα υποστηρίζει την διαμόρφωση Δυναμικών Προτύπων με δυνατότητες προσαρμογής του πλήθους και της διάταξης Μεταβλητών, Αριθμοδεικτών, Στηλών και Ενοτήτων ενώ παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης κειμένου και καταχώρησης περιγραφών σε πολλαπλές εναλλακτικές γλώσσες.
•    Δημιουργήθηκε νέα επιλογή στο Μενού για παραμετροποίηση του Πρότυπου Πληροφόρησης
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση – Λογιστική - Λογιστική - Οικονομική Πληροφόρηση - Πρότυπα Πληροφόρησης
•    Δημιουργήθηκε νέα επιλογή στο Μενού για την Αναφορά του Πρότυπου Πληροφόρησης
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική - Αναφορές - Καταστάσεις Πληροφόρησης

Εκτυπώσεις
Προστέθηκαν οι παρακάτω εκτυπώσεις
•     Λογαριασμοί ανά Στήλη Βιβλίου
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική - Αναφορές - Εκτυπώσεις - Λογαριασμοί ανά Στήλη Βιβλίου

Βελτιώσεις

•    Προστέθηκε στο σύστημα παγίων η παράμετρος εάν επιτρέπεται η καταχώρηση παγίου χωρίς Κανόνα Απόσβεσης.
•    Προστέθηκε νέο πεδίο Περίοδοι Υπολογισμού στα Οικονομικά στοιχεία στην φόρμα του Παγίου,  όπου εμφανίζεται το πλήθος των περιόδων υπολογισμού των αποσβέσεων για την χρήση login.
•    Προστέθηκαν έλεγχοι για την επεξεργασία ή την διαγραφή κινήσεων παγίων στην περίπτωση όπου έχουν ενημερώσει την Λογιστική
•    Στα άρθρα Γενικής λογιστικής προστέθηκε η δυνατότητα της Αυτόματης  καταχώρησης λογαριασμού και υπολογισμού της αξίας ΦΠΑ,  απευθείας με την καταχώρηση λογαριασμού εσόδου ή εξόδου.
•    Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στηλών απογραφής στην εκτύπωση Λογαριασμοί ανά Περίοδο
•    Στην εκτύπωση Καρτέλες  Λογαριασμών,  προστέθηκαν τα Πρόσθετα φίλτρα Κινήσεων,   Κατηγορίας  και Δενδροειδής Κατηγορίας , καθώς και τα Πρόσθετα Πεδία Χρήστη
•    Προσθήκη συντόμευσης Εκτύπωσης Υπόλοιπα Λογαριασμών στον Browser των λογαριασμών.
•    Ανασχεδιασμός Καρτέλας Συναλλασσομένων και προσθήκη προφίλ εκτύπωσης  με Ανάλυση Καθαρής αξίας και αξίας ΦΠΑ.
•    Καταγραφή σχέσης Αυτόματης Ταμειακής κίνησης με Συμψηφιστικό άρθρο και έλεγχος ύπαρξης ταμειακής κίνησης σε ήδη εξοφλημένο συμψηφιστικό άρθρο.
•    Προσθήκη Επισκόπησης Ενημέρωσης Λογαριασμών στις Στήλες Βιβλίου.
•    Ενημέρωση του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων από τους Παρακρατούμενους Φόρους
•    Βελτιώσεις  στον υπολογισμό αποσβέσεων με Ωφέλιμη Ζωή.
•    Προστέθηκε η επιλογή και απο επιλογή παγίων σε όλους τους wizard των παγίων
•    Προσθήκη πρόσημου στις παραμέτρους των βημάτων στα σενάρια Άρθρων Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
•    Δυνατότητα εισαγωγής, εξαγωγής  των πρότυπων των Οικονομικών καταστάσεων  
•    Προσθήκη Ενέργειας για Οριστικοποίηση και Αποοριστικοποίηση  των Οικονομικών Καταστάσεων
•    Καταγραφή σχέσης άρθρου με Κέντρο Κόστους Κέρδους

Έντυπα
Advanced Έντυπα

Προστέθηκαν τα παρακάτω Έντυπα στο module Advanced Έντυπα :
1.    Νέο Έντυπο για την απόδοση του Δημοτικού Φόρου Δήμου Θεσσαλονίκης
2.    Νέα δυνατότητα άντλησης στοιχείων και υπολογισμού της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. – Φ2 ανά Υποκατάστημα.

HoReRe
Νέες Δυνατότητες

Hospitality
•    Τροποποίηση Πελατών: Νέα δυνατότητα για μαζική τροποποίηση των προφίλ των πελατών με φίλτρα για να επιλέξουμε τους αφιχθέντες, παραμένοντες πελάτες κτλ.
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο - Υποδοχή - Λίστες - Τροποποίηση Πελατών
•    Back Up σε firebird: Προστέθηκε η δυνατότητα να γίνεται αυτόματο back up πριν το κλείσιμο ημέρας σε βάση firebird.
•    Απενεργοποίηση Δωμάτιων: Δυνατότητα απενεργοποίησης δωματίων τα οποία δε χρησιμοποιούνται από το ξενοδοχείο. Τα στατιστικά θα υπολογίζονται με το σύνολο των δωματίων που  υπήρχαν πριν την απενεργοποίηση και με το νέο σύνολο μετά την απενεργοποίηση.
•    Εκτύπωση «Ελευθέρα Δωμάτια»: Προστέθηκε η εκτύπωση «Ελευθέρα Δωμάτια» όπου απεικονίζονται τα ελευθέρα δωμάτια για συγκεκριμένες ημερομηνίες.
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο - Εκτυπώσεις - Υποδοχή.
•    Εκτύπωση «Main Courante Περιοδική»: Προστέθηκε η εκτύπωση «Main Courante Περιοδική» όπου μπορούμε να εισάγουμε εύρος ημερομηνιών ως φίλτρο για να απεικονιστούν τα δεδομένα της Main Courante.
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο - Εκτυπώσεις - Χρηματοοικονομικά.
•    Εκτύπωση «Μοίρασμα Δωματίων»: Προστέθηκε η εκτύπωση «Μοίρασμα Δωματίων» όπου μπορούμε να εισάγουμε για εύρος ημερομηνιών ως φίλτρο να απεικονιστούν τα δωμάτια που μοιράζονται για παραπάνω από μια κρατήσεις.
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο - Εκτυπώσεις - Υποδοχή.

Retail
•    Έκδοση Ζ Φορολογικού Μηχανισμού τύπου Β :  Προστέθηκε νέα ενέργεια για έκδοση Ζ φορολογικού μηχανισμού τύπου Β μέσα από το Pos Touch.

Restaurant
•    Έκδοση Ζ Φορολογικού Μηχανισμού τύπου Β :  Προστέθηκε νέα ενέργεια για έκδοση Ζ φορολογικού μηχανισμού τύπου Β μέσα από το Pos Touch.
•    μέσα στην παραγγελία.

Βελτιώσεις
Retail

•    Επανεκτύπωση, Ακύρωση Παραστατικού: Προστέθηκε φίλτρο επιλογής ημερομηνίας.
•    Επανεκτύπωση Παραστατικού: Προστέθηκε φίλτρο στην ενέργεια Επανεκτύπωση Παραστατικού εάν θα εισάγετε αιτία επανεκτύπωσης.

Hospitality
•    Αντιγραφή Κράτησης: Δυνατότητα κατά την αντιγραφή μιας κράτησης να εισάγετε και η πληροφορία των αντιγράφων που θέλετε να δημιουργηθούν.
•    Αλλαγή Οδηγιών Τιμολόγησης: Κατά την αλλαγή πλάνου διατροφής της κράτησης αλλάζουν πλέον και οι οδηγίες τιμολόγησης αυτόματα.
•    Παράμετροι στις φόρμες email: Κατά την δημιουργία πρότυπης φόρμας email μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα πεδία της κράτησης.
•    Πλάνο Δωματίων: Προσθήκη νέων φίλτρων στο Πλάνο Δωματίων για την εμφάνιση κενών ή κατειλημμένων δωματίων.
•    Αφίξεις: Προσθήκη νέου φίλτρου για να εμφανίζονται οι επιπλέον πελάτες της κράτησης. Νέα ενέργεια  για την δυνατότητα αποσύνδεσης δωματίων από τις επιλεγμένες κρατήσεις.

Restaurant

•    Επανεκτύπωση, Ακύρωση Παραγγελίας: Προστέθηκε φίλτρο επιλογής ημερομηνίας.
•    Επανεκτύπωση Παραγγελίας: Προστέθηκε φίλτρο στην ενέργεια Επανεκτύπωση Ανοικτής & Κλειστής Παραγγελίας, εφόσον θα εισάγετε αιτία επανεκτύπωσης .
•    Απενεργοποίηση Προτιμήσεων Παραγγελίας: Δυνατότητα απενεργοποίησης των προτιμήσεων παραγγελίας έτσι ώστε να μην εμφανίζονται κατά την επιλογή του είδους στο Pos Touch.