Η έκδοση 16.02.17 αποτελεί patch της έκδοσης 16.02.15 περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες και διορθώσεις.

Εισαγωγή

Η έκδοση 16.02.17 αποτελεί patch της έκδοσης 16.02.15 περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες και διορθώσεις , οι οποίες έχουν καταγραφεί από την λειτουργία της έκδοσης όσον αφορά στις εφαρμογές:
•    PYLON Services
•    PYLON Commercial
•    PYLON CRM
•    PYLON Retail
•    PYLON Hospitality
•    PYLON Restaurant
•    PDA
•    PYLON Business Accounting
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι διαθέσιμη στο portal (http://support.pylon.gr/)

Εμπορική Διαχείριση
Νέες Δυνατότητες

•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Παραστατικών «Γενικού Σκοπού».
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας : Διαχείριση «Δωροεπιταγές».
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας : Διαχείριση «Κάρτες αλλαγής».
•    Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας : Διαχείριση Συμφωνιών Εκπτώσεων λόγω Τζίρου που αφορούν σε Πωλήσεις και Αγορές.

Βελτιώσεις
Παραστατικά

•    Προσθήκη του πεδίου Ημερ/νια-Ώρα στην υπογραφή για τον Φορολογικό Μηχανισμό Synthex.
•    Δημιουργία νέας Οθόνης – Εργασίας με σκοπό την δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων στα Παραστατικά  που συμμετέχουν στην εκτύπωση Intrastat.
•    Προσθήκη αντιγραφής στοιχείων σε Κέντρα Κόστους Κέρδους, για τα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της διαδικασίας «Αντιγραφή» από υπάρχον παραστατικό.
•    Δημιουργία νέας εργασίας σε αποθηκευμένο παραστατικό, που αφορά στην δημιουργία Συλλογής ή Ανανέωσης σε ήδη υπάρχουσα, του συνδυασμού Πελάτης/ Είδη από το Παραστατικό.
•    Προσθήκη Ενέργειας «Πολλαπλή Επιλογή» Ειδών σε Παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων.
•    Βελτιώσεις στο πεδίο Νόμισμα Οντότητας των γραμμών των Χρηματοοικονομικών Παραστατικών.
•    Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού ενός προτεινόμενου Υποκαταστήματος σε Παραστατικά Αποστολής  /  Παραλαβής στα στοιχεία Υποκαταστημάτων των Πελατών / Προμηθευτών  αντίστοιχα.

Λοιπές Εργασίες
•    Βελτιώσεις στην διαχείριση Διεταιρικών Ειδών.
•    Προσθήκη στα Οικονομικά Στοιχεία Ειδών, Υπηρεσιών, Παγίων και ειδικότερα στο Group των Τιμών, 2 πεδίων που αφορούν σε τελευταίες Τιμές από Εισαγωγές και  Εξαγωγές Παραστατικών Αποθήκης. Επιπλέον,  προστέθηκαν τα πεδία αυτά και στην εργασία "Επανενημέρωση Κινήσεων’’
•    Βελτιώσεις που αφορούν στην εργασία «Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών» και ειδικότερα σε πεδία Ημερομηνιών και Αιτιολογιών.
•    Δημιουργία δυνατότητας καθορισμού και ένταξης Ειδών Αποθήκης σε «Συλλογές» Προμηθευτών / Πελατών. Σε αυτές καθορίζονται ως προτεινόμενες: Τιμή Αγοράς /Πώλησης, % Έκπτωση, ποσότητα, Ελάχιστη ποσότητα. Επιπλέον δε, στις Συλλογές Προμηθευτών για ενημερωτικούς λόγους, είναι εφικτό να ορισθούν και οι Τιμές Πώλησης (Χ/Λ), που προτείνει ο ή οι Προμηθευτές.
•    Προσθήκη πεδίου «Time out» στην παραμετροποίηση κάθε Εργασίας, που αφορά στην  εκτέλεση Εργασιών μέσω της διαδικασίας του Χρονοπρογραμματισμού.
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση – Για Προχωρημένους – Χρονοπρογραμματιστής.
•    Προσθήκη νέας προτεινόμενης Τιμής στο πεδίο «Χρήση Τιμής» στον πίνακα σχεδιασμού Τύπων Παραστατικών, στο tab Γενικά. Η τιμή αυτή, αφορά στις Τιμές από τις Συλλογές και μπορεί να λειτουργήσει Συνδυαστικά με τις Τιμές από Τιμοκαταλόγους, καθορίζοντας στο επόμενο πεδίο την προτεραιότητα στην πρόταση Τιμής, ή την αποκλειστικότητα της μιας εκ των δύο.
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση – Κινήσεις – Τύποι Παραστατικών στο  tab: Γενικά.

Εκτυπώσεις
•    Δημιουργία νέων Εκτυπώσεων «Συλλογές Ειδών Πελατών  & Προμηθευτών»
o    Θέση στο Μενού: Αποθήκη – Αναφορές -  Εκτυπώσεις – Είδη.
•    Δημιουργία εκτύπωσης «Πρότυπα Σύμβασης»
o    Θέση στο Μενού:  Χρηματοοικονομικά – Αναφορές – Εκτυπώσεις – Συμβάσεις
•    Προσθήκη των πεδίων «1η Αιτιολογία», «2η Αιτιολογία» από το header των Παραστατικών Χρεώσεων στην εκτύπωση «Καρτέλα Χρεώσεων» .
o    Θέση στο Μενού:  Χρηματοοικονομικά – Αναφορές – Εκτυπώσεις – Χρεώσεις.
•    Δημιουργία νέας εκτύπωσης «Ισοζύγιο Χρεώσεων»
o    Θέση στο Μενού:  Χρηματοοικονομικά – Αναφορές – Εκτυπώσεις - Χρεώσεις.
•    Δημιουργία νέων Εκτυπώσεων «Συλλογές Ειδών»
o    Θέση στο Μενού:  Συναλλασσόμενοι – Αναφορές - Εκτυπώσεις – Πελάτες / Προμηθευτές.
•    Προσθήκη και των υπολοίπων τριών (3) Κατηγοριών , καθώς και των Δενδροειδών (3), ως Φίλτρα στις εκτυπώσεις «Καρτέλα», «Ισοζύγιο (3)»,  «Είδη ανά Πελάτη» και «Πελάτες ανά Είδος».
•    Προσθήκη του πεδίου «2η Αιτιολογία» στα δυνατά πεδία επιλογής σε όλες τις εκτυπώσεις τύπου «Καρτέλα» και σε όλους τους ρόλους Συναλλασσόμενων.

Λογιστική Διαχείριση
Νέες Δυνατότητες
Οικονομικές Καταστάσεις

•    Δημιουργήθηκε νέο κύκλωμα για την Σχεδίαση, Κατάρτιση και Αυτόματο Υπολογισμό όλων των απαραίτητων Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης). Το κύκλωμα υποστηρίζει την διαμόρφωση Δυναμικών Προτύπων με δυνατότητες προσαρμογής του πλήθους και της διάταξης Κονδυλίων, Στηλών και Ενοτήτων ενώ παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης κειμένου και καταχώρησης περιγραφών σε πολλαπλές ενναλακτικές γλώσσες.

Import Designer
•    Δημιουργήθηκε νέο εργαλείο Σύνδεσης με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς για την μεταφορά και ενημέρωση των Κινήσεων Λογιστικής, Συναλλασσομένων και Λογαριασμών από CSV & ASCII αρχεία.

Λοιπές Εργασίες- Διαδικασίες
•    Εισαγωγή Κινήσεων Λογιστικής  μέσω αρχείου Pylon Import File: Δημιουργήθηκε νέα αυτόματη διαδικασία Εισαγωγής  εγγραφών\άρθρων μέσω ειδικά γραμμογραφημένου αρχείου Pylon Import File (.acc) που εξάγεται από τα Commercial & Accounting κυκλώματα.
Πιο συγκεκριμένα:
•    Προστέθηκαν παράμετροι αντιστοίχισης Παραστατικών  και Κυκλώματος εμπορικού με τύπους κίνησης Λογιστικής .
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση - Λογιστική -Λογιστική -Εισαγωγή από Pylon
•    Δημιουργήθηκε νέα εργασία για την αυτόματη Εισαγωγή Άρθρων , Έγγραφών , Λογαριασμών και Συναλλασσομένων
o    Θέση στο Μενού: Λογιστική -Εργασίες  -Fast Import
•    Ενημέρωση Κέντρων Κόστους Κέρδους από Λογιστική: Προστέθηκε  στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία των Κέντρων Κόστους Κέρδους  η δυνατότητα ενημέρωσης  τους  και από την λογιστική και όχι μόνο από το εμπορικό, με άμεση ενημέρωση των διαστάσεων απευθείας από τις εγγραφές και τα άρθρα .
Συγκεκριμένα:
•    Προστέθηκε στην εταιρία  στην καρτέλα της λογιστικής, παράμετρος για την Ενημέρωση των  Διαστάσεων Κινήσεων
•    Προσθήκη  στους τύπους κίνησης λογιστικής, στους λογαριασμούς και στις κατηγορίες λογαριασμών και Συναλλασσομένων παράμετρος εισαγωγής Μοντέλου μερισμού Κέντρων Κόστους Κέρδους
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση -Διαχείριση - Κέντρα Κόστους Κέρδους - Κωδικοί Κίνησης Κόστους Κέρδους , Λογαριασμοί, Κατηγορίες, Δενδροειδής Κατηγορίες Λογαριασμών και Συναλλασσομένων Κόστους Κέρδους
•    Προσθήκη νέας ενέργειας Κόστους Κέντρου στους Συναλλασσομένους της Λογιστικής για την εισαγωγή Μοντέλου μερισμού, και διαστάσεων ανά Υποκατάστημα Συναλλασσομένου
•    Προσθήκη νέας ενέργειας Κέντρων Κόστους Κέρδους στα Άρθρα και στις Εγγραφές .
•    Προσθήκη φίλτρων των διαστάσεων  σε όλες τις βασικές  εκτυπώσεις  λογιστικής.
•    Δημιουργήθηκε νέα εργασία για την αυτόματη μεταφορά των Υπολοίπων Λογαριασμών Προηγούμενης Χρήσης και Αυτόματης Δημιουργίας του Άρθρου Ανοίγματος.
o    Θέση στο Μενού : Λογιστική - Εργασίες  - Μεταφορά Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης
•    Δημιουργήθηκε νέα εργασία για την Μαζική Δημιουργία Συμψηφισμών Συναλλασσομένων μέσω της οποίας δύναται να δημιουργηθεί αυτόματα μεγάλο πλήθος Συμψηφιστικών Κινήσεων Συναλλασσομένων π.χ. μαζική καταχώρηση Τραπεζικών κινήσεων Εξόφλησης Πιστωτικών Καρτών και οι συμψηφισμοί Πελατών – Προμηθευτών.
o    Θέση στο Μενού : Λογιστική - Εργασίες  - Μαζική Δημιουργία Συμψηφισμών Συναλλασσομένων
•    Δημιουργήθηκε νέα εργασία, για την Αυτόματη Κίνηση Εξόφλησης Άρθρου ή Εγγραφής. Συγκεκριμένα :
•    Προστέθηκε στους τύπους  κίνησης Εσόδων  Εξόδων και Γενικής Λογιστικής νέο πεδίο «Προτεινόμενος Κωδικός Ταμειακής» όπου ορίζεται ο τύπος κίνησης της εξοφλητικής κίνησης.
•    Δημιουργήθηκε νέα εργασία για την Δημιουργία Κίνησης Εξόφλησης μέσα από την κίνηση του άρθρου ή της εγγραφής.
•    Παρακρατούμενοι φόροι:Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης των Παρακρατούμενων φόρων στα Έσοδα  Έξοδα . Συγκεκριμένα :
•    Προστέθηκαν οι Παρακρατούμενοι φόροι όπου ορίζεται ο υπολογισμός, η αξία του φόρου,  καθώς και οι λογαριασμοί που ενημερώνουν τον Παρακρατούμενο Φόρο.
o    Θέση στο Μενού : Οργάνωση - Λογιστική – Λογιστική- Άρθρα - Παρακρατούμενοι Φόροι
•    Προστέθηκε στην Εγγραφή των Εσόδων Εξόδων νέο Tab: Φόροι  για την καταχώρησή τους.

Πάγια
•    Δημιουργήθηκε νέα αυτόματη διαδικασία διαγραφής εγγραφών\άρθρων από τις κινήσεις των παγίων. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε νέα διαδικασία μέσω Wizard για την αυτόματη μαζική διαγραφή των εγγραφών  Λογιστικής που δημιούργησε ο μηχανισμός Ενημέρωσης Λογιστικής Παγίων .
o    Θέση στο Μενού : Πάγια - Εργασίες - Διαγραφή Λογιστικής.
•    Δημιουργήθηκε νέα μαζική διαδικασία ανάθεσης Κανόνων Απόσβεσης στα Πάγια . Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε η μαζική ανάθεση , διαγραφή και αντικατάσταση των Κανόνων Απόσβεσης από τα Πάγια.
o    Θέση στο Μενού : Πάγια - Εργασίες - Μαζική Καταχώρηση Κανόνων

Αριθμοδείκτες
•    Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης  σταθερών τιμών στις μεταβλητές των Αριθμοδεικτών .  Συγκεκριμένα , προστέθηκε νέο πεδίο «Ανάκτηση Δεδομένων» στα Μεγέθη – Μεταβλητές . Με την επιλογή «Από Πίνακα Τιμών» η ανάκτηση θα γίνεται από τον πίνακα Ημερήσια Τιμή Μεταβλητής.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε νέα επιλογή στο Μενού για την ενημέρωση του πίνακα Ημερήσια Τιμή Μεταβλητής
o    Θέση στο Μενού: Λογιστική – Εργασίες- Καταχώρηση Τιμών Μεταβλητής

Εκτυπώσεις
•    Έλεγχος Άρθρων Γενικής & Αναλυτικής
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική - Αναφορές - Εκτυπώσεις - Έλεγχος Άρθρων Λογιστικής
•     Έλεγχος Εγγραφών Εσόδων Εξόδων
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική - Αναφορές - Εκτυπώσεις - Έλεγχος Εγγραφών Εσόδων Εξόδων
•    Εκτύπωση Παρακρατούμενων Φόρων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων
o    Θέση στο Μενού:  Λογιστική - Αναφορές - Εκτυπώσεις - Παρακρατούμενοι Φόροι
•    Πληροφοριακή Εκτύπωση Παγίων. Ανάλυση παγίων σε σύνδεση με πατρικό πάγιο
o    Θέση στο Μενού:  Πάγια - Αναφορές - Εκτυπώσεις - Πληροφοριακή Κατάσταση

Βελτιώσεις

•    Προστέθηκαν στα Initial Data σε νέα  Version 3,  Περιοδικής  και στην ήδη υπάρχουσα Version 2  οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ 24% και 17% .
•    Εμφάνιση προτεινόμενων λογαριασμών πελατών και προμηθευτών κατά την επιλογή Συναλλασσομένων στην καταχώρηση των άρθρων και των εγγραφών
•    Ενημέρωση του πεδίου «Ενημερώνει ΜΥΦ» σε άρθρα και εγγραφές  με την επιλογή του συναλλασσομένου.
•    Προσθήκη του τύπου κίνησης στις παραμέτρους των βημάτων στα σενάρια Άρθρων
•    Προσθήκη πλήκτρων συντόμευσης για την ανάλυση γραμμής και τα Οικονομικά Στοιχεία  των Συναλλασσομένων και των Λογαριασμών.
•    Στην Εκτύπωση «Λογαριασμοί ανά περίοδο»  - Δυνατότητα εμφάνισης στηλών Απογραφής.
•    Στη εκτύπωση «Καρτέλες Λογαριασμών» προστέθηκε η  αιτιολογία της γραμμής
•    Ανασχεδιασμός Ισοζυγίου Συναλλασσομένων και προσθήκη Προφίλ εκτύπωσης με Υπόλοιπα Συναλλασσομένων.
•    Στην εκτύπωση «Κατάσταση Μερισμών Γενικής Λογιστικής» προστέθηκε το πεδίο Υποκαταστήματα Εταιρίας.
•    Προστέθηκε η δυνατότητα των  Συντελεστών ΦΠΑ στο Import των Λογαριασμών.
•    Προστέθηκε δυνατότητα για Εισαγωγή Παρακρατούμενων Φόρων στo Import των Εγγραφών.
•    Προσθήκη των Παρακρατούμενων Φόρων  στο ERG Εγγραφών.

Έντυπα
Advanced Έντυπα

Προστέθηκαν τα παρακάτω Έντυπα στο module Advanced Έντυπα :
1.    Νέο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Φ2 βάσει της ΠΟΛ 1084/2016 για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1/7/2016 και έπειτα.
2.    Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου Εργολάβων Φ01-019
3.    Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου για Προμήθειες της Γενικής Κυβέρνησης.
4.    Έντυπο Δημοτικού Φόρου Δήμου Αθηναίων.
5.    Έντυπο Κατάστασης Συμφωνητικών.

Λοιπές Λειτουργίες
•    Προσθήκες στο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
a.    Νέα δυνατότητα υπολογισμού Ποσοστού PRΟRATA με αντιγραφή από τα έντυπα ΦΠΑ από τις περσινές αποθηκευμένες δηλώσεις με ταυτόχρονο συσχετισμός των εντύπων που αντιγράφονται και παρουσίαση σε λίστα για έλεγχο των στοιχείων.
b.    Νέος Πίνακας Πενταετούς Διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών.
c.    Νέος Πίνακας Τακτοποίησης των πακέτων των πρακτορείων ταξιδιών.
•    Προσθήκες όλων των απαραίτητων στοιχείων στο Έντυπο Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
•    Υποβολή της Δήλωσης Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
•    Υποβολής της Δήλωσης Ε3 για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες.

HoReRe
Νέες Δυνατότητες
Hospitality

•    Αιτίες Ακύρωσης: νέα δυνατότητα σύνδεσης κράτησης κατά την ενέργεια Ακύρωσης με αιτία ακύρωσης.
•    Επιλογή Σειράς &  Φόρμας εκτύπωσης κατά την έκδοση παραστατικού: νέα ενέργεια μέσα σε οποιαδήποτε είδος  λογαριασμού για την επιλογή Σειράς και Φόρμας εκτύπωσης κατά την έκδοση του παραστατικού.
•    Ομαδοποίηση των Επιχειρηματικών Μονάδων Συμφωνίας: ομαδοποίηση των Επιχειρηματικών Μονάδων Συμφωνίας μέσα στο λογαριασμό της κράτησης σε μια γραμμή. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσα στο Ξενοδοχείο στο tab Λογαριασμός.
•    Ημερολόγιο Κράτησης: νέα δυνατότητα καταγραφής όλων των αλλαγών που γίνεται σε μια κράτηση. Η επιλογή βρίσκεται μέσα στις ενέργειες της κράτησης.
•    Καταχώρηση-Αναζήτηση Πελάτη από κράτηση: νέα επιλογή στο πεδίο του πελάτη της κράτησης όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση και δημιουργία νέας καρτέλας πελάτη από το ίδιο παράθυρο.
•    Αποστολή Email για φόρμες κράτησης: νέα δυνατότητα αποστολής με email των φορμών της κράτησης όπως registration, confirmation. Επίσης μπορεί να γίνει και επιλογή πρότυπης φόρμας. Η επιλογή βρίσκεται μέσα στις ενέργειες της κράτησης.
•    Αντιγραφή Πελάτη: Νέα δυνατότητα αντιγραφής καρτέλας πελάτη μέσα από το μενού Ενέργειες.
•    Νέα ενέργεια στο Χρονοπρογραμματιστής για Ανέβασμα Διαθεσιμότητας Internet: η νέα ενέργεια μπορεί πραγματοποιηθεί μέσα από το Χρονοπρογραμματιστή. Αλλάζει τη διαθεσιμότητα με τη τρέχουσα διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου και την ανεβάζει στο Internet.
•    Οδηγίες Τιμολόγησης σε διαφορετικό λογαριασμό: νέα δυνατότητα σύνδεσης στις οδηγίες τιμολόγησης με λογαριασμό άλλης κράτησής ή ανοικτό λογαριασμό.
•    Εκτύπωση Ακυρωμένες Κρατήσεις: προστέθηκε η εκτύπωση με τις Ακυρωμένες Κρατήσεις με φίλτρο τις αιτίες ακύρωσης.
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Κρατήσεις.
•    Εκτύπωση Τομέας Αγοράς: προστέθηκε η εκτύπωση Τομέας Αγοράς με αποτελέσματα σε καθαρές και μικτές αξίες.
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Στατιστικά.
•    Εκτύπωση Συνδυαστικά Στατιστικά: προστέθηκε η εκτύπωση Συνδυαστικά Στατιστικά σε Pivot όπου εμφανίζει συνδυαστικά χαρακτηριστικά σε Κατηγορία Επιχειρηματικής Μονάδας , εθνικότητες, τομέα αγοράς, VIP, κράτηση
o    Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Στατιστικά.
•    KPI με Interface Log, Internet Reservations:  2 νέα KPI όπου εμφανίζουν
το Σφάλματα του Interface με PBX και τις κρατήσεις μέσω Internet.


Retail
•    Νέα ενέργεια Επανεκτύπωση Παραστατικού : προστέθηκε νέα ενέργεια Επανεκτύπωσης Παραστατικού.
•    Κάρτες Αλλαγής: προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης Καρτών Αλλαγής. Κατά την έκδοση παραστατικού μπορούμε να εκτυπώνουμε κάρτα αλλαγής αυτόματα ή με ερώτηση για όλα τα είδη του παραστατικού ή επιλεγμένα  είδη. Επίσης υπάρχει δυνατότητα Επανεκτύπωση ή Επανέκδοσης.

Restaurant
•    Νέα ενέργεια Συγχώνευση Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Συγχώνευση Παραγγελίας όπου μπορούμε να συγχωνέψουμε  2 παραγγελίες σε μια, ανεξαρτήτως το τύπο παραστατικών που έχουν εκδοθεί.
•    Νέα ενέργεια Διάσπαση Δελτίου Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Διάσπαση Δελτίου Παραγγελίας όπου μπορούμε να διασπάσουμε τις γραμμές και ποσότητα γραμμής μια παραγγελίας που έχουν εκδοθεί και έχουν τύπο Δελτίο Παράδοσης. Στην παραμετροποίηση μπορούμε να ορίσουμε εάν θα μεταφέρουμε γραμμές και ποσότητα της παραγγελίας, να μετασχηματίσουμε ή να μετασχηματίσουμε και να κλείσουμε τις γραμμές που έχουμε επιλέξει.
•    Νέα ενέργεια Πληρωμή Γραμμής Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Πληρωμή Γραμμής Παραγγελίας όπου μπορούμε να εξοφλήσουμε  επιλεγμένες  γραμμές και ποσότητα γραμμής  μια παραγγελίας. Στην παραμετροποίηση μπορούμε να ορίσουμε εάν θα μπορούμε να διαγράψουμε τις πληρωμές, εάν θα μπορούμε να εξοφλήσουμε όλη τη παραγγελία, εάν θα μπορούμε να επιλέξουμε γραμμές και εάν θα γίνεται αυτόματα το κλείσιμο της παραγγελίας. Εάν συνδέσουμε τρόπο πληρωμής θα επιλέγετε ο συγκεκριμένος τρόπος κατά την εκτέλεση της ενέργειας, διαφορετικά θα ανοίγει λίστα για να επιλέξει ο χρήστης.
•    Νέα ενέργεια Επανάληψη Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Επανάληψη Παραγγελίας όπου μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από λίστα τα εκτυπωμένα παραστατικά και να εισάγουμε τα είδη από τα  επιλεγμένα παραστατικά μέσα στην παραγγελία.
•    Νέα ενέργεια Επιστροφή: προστέθηκε νέα ενέργεια Επιστροφή όπου μπορούμε να επιλέξουμε είδη της παραγγελίας και να εισάγουμε με αρνητική ποσότητα τα επιλεγμένα είδη.
•    Ενημέρωση υπολοίπου ειδών: προστέθηκε δυνατότητα να εισάγουμε αρχικό υπόλοιπο είδους ανά ημέρα. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Διαχείριση \ Εστιατόριο \ Υπόλοιπο. Μπορεί να εμφανίζεται μήνυμα απαγόρευσης ή προειδοποίησης. Η παραμετροποίηση για το είδος του μηνύματος καθώς και σε ποιο υπόλοιπο να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα με το υπόλοιπο, πραγματοποιείται μέσα από το μενού Οργάνωση \ Λιανική -Εστιατόριο\ Εστιατόριο \ Οργάνωση.
•    Νέο καθεστώς τραπέζιων: προστέθηκε η δυνατότητα να έχουμε διαφορετικές καταστάσεις τραπεζιού με χρώματα ανάλογα με το τύπο παραστατικού της παραγγελίας πάνω στα τραπέζια. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Οργάνωση \ Λιανική -Εστιατόριο\ Εστιατόριο \ Καθεστώς. Η παραμετροποίηση για την ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Οργάνωση \ Λιανική -Εστιατόριο\ Εστιατόριο \ Οργάνωση.
•    Κρατήσεις Τραπεζιών: προστέθηκε δυνατότητα για κρατήσεις τραπέζιων. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Διαχείριση \ Εστιατόριο \ Κρατήσεις. Υπάρχει λίστα με τη κρατήσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα. Στη παρούσα έκδοση δεν υπάρχει σύνδεση με τη παραγγελία του πελάτη.

PDA
•    Λόγω αλλαγής της ψηφιακής υπογραφής της εφαρμογής "Pylon Restaurant" για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android πρέπει να την απεγκαταστήσετε και να την εγκαταστήσετε ξανά.
•    Νέα ενέργεια Συγχώνευση Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Συγχώνευση Παραγγελίας όπου μπορούμε να συγχωνέψουμε  2 παραγγελίες σε μια, ανεξαρτήτως το τύπο παραστατικών που έχουν εκδοθεί.
•    Νέα ενέργεια Διάσπαση Δελτίου Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Διάσπαση Δελτίου Παραγγελίας όπου μπορούμε να διασπάσουμε τις γραμμές και ποσότητα γραμμής μια παραγγελίας που έχουν εκδοθεί και έχουν τύπο Δελτίο Παράδοσης. Στην παραμετροποίηση μπορούμε να ορίσουμε εάν θα μεταφέρουμε γραμμές και ποσότητα της παραγγελίας, να μετασχηματίσουμε ή να μετασχηματίσουμε και να κλείσουμε τις γραμμές που έχουμε επιλέξει.
•    Νέα ενέργεια Πληρωμή Γραμμής Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Πληρωμή Γραμμής Παραγγελίας όπου μπορούμε να εξοφλήσουμε  επιλεγμένες  γραμμές και ποσότητα γραμμής  μια παραγγελίας. Στην παραμετροποίηση μπορούμε να ορίσουμε εάν θα μπορούμε να διαγράψουμε τις πληρωμές, εάν θα μπορούμε να εξοφλήσουμε όλη τη παραγγελία, εάν θα μπορούμε να επιλέξουμε γραμμές και εάν θα γίνεται αυτόματα το κλείσιμο της παραγγελίας. Εάν συνδέσουμε τρόπο πληρωμής θα επιλέγετε ο συγκεκριμένος τρόπος κατά την εκτέλεση της ενέργειας, διαφορετικά θα ανοίγει λίστα για να επιλέξει ο χρήστης.
•    Νέα ενέργεια Επανάληψη Παραγγελίας: προστέθηκε νέα ενέργεια Επανάληψη Παραγγελίας όπου μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από λίστα τα εκτυπωμένα παραστατικά και να εισάγουμε τα είδη από τα  επιλεγμένα παραστατικά μέσα στην παραγγελία.
•    Νέα ενέργεια Επιστροφή: προστέθηκε νέα ενέργεια Επιστροφή όπου μπορούμε να επιλέξουμε είδη της παραγγελίας και να εισάγουμε με αρνητική ποσότητα τα επιλεγμένα είδη.
•    Ενημέρωση υπολοίπου ειδών: προστέθηκε δυνατότητα να εισάγουμε αρχικό υπόλοιπο είδους ανά ημέρα. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Διαχείριση \ Εστιατόριο \ Υπόλοιπο. Μπορεί να εμφανίζεται μήνυμα απαγόρευσης ή προειδοποίησης. Η παραμετροποίηση για το είδος του μηνύματος καθώς και σε ποιο υπόλοιπο να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα με το υπόλοιπο, πραγματοποιείται μέσα από το μενού Οργάνωση \ Λιανική -Εστιατόριο\ Εστιατόριο \ Οργάνωση.
•    Νέο καθεστώς τραπέζιων: προστέθηκε η δυνατότητα να έχουμε διαφορετικές καταστάσεις τραπεζιού με χρώματα ανάλογα με το τύπο παραστατικού της παραγγελίας πάνω στα τραπέζια. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Οργάνωση \ Λιανική -Εστιατόριο\ Εστιατόριο \ Καθεστώς. . Η παραμετροποίηση για την ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσα από το μενού Οργάνωση \ Λιανική -Εστιατόριο\ Εστιατόριο \ Οργάνωση.

Βελτιώσεις
Retail

•    Πληροφορίες Παραστατικού νέες επιλογές: προστέθηκε στις πληροφορίες παραστατικού να εμφανίζονται το άθροισμα  της ποσότητας των γραμμών και η κατάσταση του παραστατικού.
•    Ενέργεια Επιλογή Τύπου Παραστατικού παραμετροποίηση: μπορούμε να παραμετροποιήσουμε στην ενέργεια Επιλογή Τύπου Παραστατικού να συνδέσουμε συγκεκριμένη σειρά έτσι ώστε κατά την επιλογή να εκτελείται κατ’ ευθείαν η ενέργεια.

Hospitality
•    Εκτός Λειτουργίας νέες δυνατότητες: μπορούμε πλέον να εισάγουμε μαζικά εκτός λειτουργίας δωμάτια ανά τύπο δωματίου και όροφο για οριζόμενο Ημερομηνιακό διάστημα. Επίσης εμφανίζονται μόνο τα ενεργά εκτός λειτουργίας δωμάτια.
•    Συντήρηση νέες δυνατότητες: προστέθηκε η δυνατότητα επιλογή κατάστασης της βλάβης καθώς και φίλτρο με τις καταστάσεις.
•    Αντιγραφή περιόδων αποδέσμευσης συμβολαίων: προστέθηκε η δυνατότητα για αντιγραφή των περιόδων αποδέσμευσης από τη μια στην άλλη ή από μια σε όλες τις υπόλοιπες.
•    Δημιουργία Εισπρακτικού σε αφιχθείσα κράτηση: κατά την εισαγωγή πληρωμής μέσα σε ένα λογαριασμό δημιουργείται αυτόματα πλέον και απόδειξη είσπραξης όπου μπορούμε να εκτυπώνουμε ή όχι.
•    Δυνατότητα επιλογής χρώματος για πηγή  στο πλάνο δωματίων: υπάρχει παραμετροποίηση μέσα στο ξενοδοχείο όπου μπορούμε να ορίσουμε εάν  θα εμφανίζονται πάνω στο πλάνο με διαφορετικό χρώμα οι κρατήσεις που είναι συνδεμένες με πηγή.

Restaurant
•    Καινούργιες επιλογές στο Πόστο: προστέθηκαν νέες επιλογές πάνω στο πόστο και αφορούν τις ρυθμίσεις του PDA. Μπορούμε να κλειδώσουμε τους χρήστες των PDA να μη μπορούν να καταχωρήσουν αρνητικές ποσότητές σε είδη ή χρεώσιμα. Επίσης προστέθηκε και η αντιγραφή των ρυθμίσεων του PDA από πόστο σε πόστο.
•    Δημιουργία αντιγραφής και εισαγωγής εγγράφων σε διάφορες οντότητες της εφαρμογής: προστέθηκε η επιλογή της αντιγραφής των ρυθμίσεων του PDA από πόστο σε πόστο καθώς και από παρασκευαστήριο σε παρασκευαστήριο. Προστέθηκε νέα δυνατότητα αντιγραφής στις προτιμήσεις παραγγελίας οπού μπορούμε να επιλέξουμε μια κατηγορία στο δέντρο λιανικής και να το αντιγράψει σε όλους τους  τελικούς υποκόμβους  της επιλεγμένης  κατηγορίας. Επίσης προστέθηκε η εισαγωγή τραπέζιων μαζικά με προθέματα και καταλήξεις καθώς και η διαγραφή όλων των τραπέζιων. Τέλος μπορούμε μέσα από τις ενέργειες να κάνουμε  ανάθεση ειδών σε επιχειρηματική μονάδα από τιμοκατάλογο.
•    Πρόχειρη απόδειξη με επιλογή ειδών: μπορούμε να εκτυπώσουμε πρόχειρη απόδειξη με επιλογή ειδών.
•    Ενέργεια Επιλογή Πόστου: μπορούμε να παραμετροποιήσουμε στην ενέργεια Επιλογή Πόστου να συνδέσουμε συγκεκριμένο πόστο έτσι ώστε κατά την επιλογή να εκτελείται κατ’ ευθείαν η ενέργεια.
•    Εκτυπώσεις Χ-Ζ: προστέθηκε μέσα στην εκτύπωση η εμφάνιση των ατόμων παραγγελίας καθώς και το ποσό των ανοικτών παραγγελιών.

PDA

•    Καινούργιες επιλογές στα Πόστα: προστέθηκαν νέες επιλογές πάνω στο πόστο και αφορούν τις ρυθμίσεις του PDA. Μπορούμε να κλειδώσουμε τους χρήστες των PDA να μη μπορούν να καταχωρήσουν αρνητικές ποσότητές σε είδη ή χρεώσιμα. Επίσης προστέθηκε και η αντιγραφή των ρυθμίσεων του PDA από πόστο σε πόστο.
•    Πρόχειρη απόδειξη με επιλογή ειδών: μπορούμε να εκτυπώσουμε πρόχειρη απόδειξη με επιλογή ειδών.
•    Παραμετροποίηση PDA στη συσκευή: στις ρυθμίσεις στο περιβάλλον χρήστη της συσκευής μπορούμε να παραμετροποιήσουμε για τι θα εμφανίζεται στην γραμμή των ενεργειών της γραμμής της παραγγελίας όπως Διαγραφή Γραμμής, Ποσότητα, + Ποσότητα, - Ποσότητα, Πλήρης Οθόνη, Προτιμήσεις, Επιλογή Πιάτου, Επιστροφή Είδους, Επιστροφή στην προηγουμένη κατηγορία. Τέλος μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το Υπόλοιπο της Παραγγελίας και το εικονίδιο πάνω στο τραπέζι.