Η έκδοση 16.01.50 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής (roadmap).

Εισαγωγή
Η έκδοση 16.01.50 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής (roadmap).  Οι νέες λειτουργικές δυνατότητες καθιστούν την εφαρμογή περισσότερο ανταγωνιστική και ταυτόχρονα αυξάνουν το εύρος των κάθετων αγορών που μπορεί πλέον να καλύψει.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης είναι τα εξής:
•    Ένταξη της δυνατότητάς παρακολούθησης των Συναλλαγματικών Διαφορών.
•    Πλάνα προμηθειών για Πωλητές – Εισπράκτορες.
•    Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης.
•    Παρακολούθηση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Επιπλέον στην έκδοση 16.01.50 έχει προστεθεί και το module Epsilon Fiscal Systems το οποίο υποστηρίζει συγκεκριμένους Φορολογικούς Μηχανισμούς τύπου «Β», οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για τις εφαρμογές PYLON.  
Η εγκατάσταση – παραμετροποίηση των συγκεκριμένων Φ.Μ., υπάρχει σε ξεχωριστό έντυπο που συνοδεύει την συγκεκριμένη έκδοση, αλλά είναι και διαθέσιμο στο portal των συνεργατών.

Η έκδοση 16.01.50  είναι διαθέσιμη από το portal συνεργατών της Epsilon Net. (http://support.pylon.gr)

Νέες Δυνατότητες

    Εμπορική Διαχείριση
•    Intrastat: Δημιουργία πλήρους Παραμετροποίησης των Εμπορικών Παραστατικών ούτως ώστε να τροφοδοτούν με δεδομένα τις Περιοδικές Εκτυπώσεις της διαχείρισης των Εντύπων Φ4-Listing Πωλήσεων, Φ5-Listing Αγορών, Intrastat Αποστολή, Intrastat Άφιξη. Ειδικότερα:
α) Στα Είδη της Αποθήκης, στο Tab ΄Πρόσθετα΄ καθορίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην κωδικοποίηση για το Intrastat (Συνδυασμένη Ονοματολογία), την Συμπληρωματική Μονάδα Μέτρησης και τα Στοιχεία Όγκου.
β) Στους Τύπους Παραστατικών Αγορών & Πωλήσεων και στο Tab ΄Λογιστική΄ καθορίζονται τα ακόλουθα:
•    η Φύση Συναλλαγής , η οποία είναι προτεινόμενη στο παραστατικό
•     ο Τρόπος Συμμετοχής των Ναύλων και Ασφαλίστρων στη διαμόρφωση της Στατιστικής Αξίας του Παραστατικού
•    Το Έντυπο (Intrastat, Listing) στο οποίο  συμμετέχουν
•    Ο ιδιαίτερος τρόπος υπολογισμού Αξιών και
•     Η συμμετοχή σε Τριγωνικές Συναλλαγές
γ) Σε αποθηκευμένα Παραστατικά ,μενού Ενέργειες και επιλογή ΄Πληροφορίες Intrastat', προβάλλονται στην σχετική οθόνη, όλα τα πεδία που θα τροφοδοτήσουν τις  Εκτυπώσεις.  Οι τιμές των πεδίων, πλην των αξιακών των γραμμών του παραστατικού, είναι προτεινόμενες οι οποίες επιδέχονται επεμβάσεις από τον χρήστη.
•    Παραστατικά -Εκτυπώσεις : Προσθήκη του Dataset GSIS στο σχεδιαστικό εργαλείο Φορμών Εκτύπωσης Εμπορικών Παραστατικών. Σε αυτό  περιέχονται όλα τα πεδία που αφορούν στην δημιουργία των αρχείων e.txt που δημιουργούνται από τους Φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ). Επίσης δημιουργήθηκαν οι Υπογραφές για τους Μηχανισμούς RBS, ICS, SOLIDUS.
•    Παραστατικά: Προσθήκη δυνατότητας  Εισαγωγής Γραμμών σε Εμπορικά Παραστατικά, Αποθήκης, μέσω της εργασίας «Επικόλληση γραμμών από  Excel» που βρίσκεται στη φόρμα καταχώρησης Παραστατικών.
•    Παραστατικά: Δημιουργία Δεικτών Απόδοσης Ειδών, Κατηγοριών Ειδών, Χαρακτηριστικών Ειδών, σε νέο tab των αντίστοιχων Οικονομικών Στοιχείων. Οι Δείκτες Απόδοσης είναι: Μέσο Απόθεμα, Μέσο Κόστος Αποθέματος, Συντελεστής Απόσβεσης (%), Συντελεστής Mark up (%), Συντελεστής Μικτού Κέρδους (%), Τιμή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας και  Μέσος Χρόνος Παραμονής Αποθεμάτων. Επίσης δημιουργήθηκαν και αντίστοιχες Εκτυπώσεις στην Αποθήκη, προς αποτύπωση των συγκεκριμένων  αριθμοδεικτών απόδοσης.
•    Χρηματοοικονομικά - Παραστατικά:  Προσθήκη δυνατότητας συμμετοχής του Τύπου Κίνησης «Χρεώσεις» στα Χρηματοοικονομικά Παραστατικά. Ειδικότερα, στην φόρμα καταχώρησης των Στοιχείων τους, σε αυτά που έχουν Κατάταξη «Έξοδο», μπορούν στο νέο tab «Συμπεριφορά Οικονομικών Εγγραφών», να ορισθεί η συμμετοχή τους  καθώς και ο τρόπος της συμμετοχής αυτής στην αξία του Παραστατικού.
•    Χρηματοοικονομικά - Παραστατικά: Προσθήκη των πεδίων  «Νόμισμα Οντότητας γραμμής» και «Ισοτιμία (με Νόμισμα Οντότητας Γραμμής)» στις Γραμμές των Χρηματοοικονομικών Παραστατικών.
•    Παραστατικά - Εκτυπώσεις: Προθήκη δυνατότητας επιλογής Εκτυπωτή με την εντολή Εκτύπωσης ή  Επανεκτύπωσης του Παραστατικού. Επιπλέον για την ευχερέστερη επιλογή Εκτυπωτή στο detail των Σειρών Παραστατικών, προτείνεται στον Χρήστη ο default Εκτυπωτής του μηχανήματος όπου εκτελείται η Εφαρμογή.
•    Αποθήκη - Εκτυπώσεις: Δημιουργία νέας εκτύπωσης «Ημερολόγιο Αποθήκης
o    Θέση στο Μενού: Κινήσεις > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Αποθήκη
•    Διαχείριση Παγίων (Εμπορικό Κύκλωμα):
Νέα ενότητα «Πάγια» από το υποσύστημα «Αποθήκη» του Εμπορικού Κυκλώματος. Ειδικότερα, για εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το Λογιστικό Κύκλωμα, είναι δυνατή η παρακολούθηση των Παγίων  από το αντίστοιχο Εμπορικό, μεταφέροντας μονόδρομα στο Κύκλωμα των Παγίων, τις πληροφορίες που αφορούν σε Αγορά, Πώληση, Προσθήκη, Βελτίωση, Διακίνηση  Από – Σε Αποθήκη και γενικότερα στην Εμπορική Παρακολούθηση αυτών
o    Θέση στο Μενού: Μενού > Αποθήκη > Πάγια.
Στον Τύπο Παραστατικού προστέθηκε η παράμετρος «Επιτρέπονται Πάγια Ν/Ο» , και στον Τύπο Κίνησης αυτού ορίζεται αφενός η κίνηση που θα παραχθεί και αφετέρου και η σύνδεση της με την αντίστοιχη Διαχείριση.
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση > Κινήσεις > Τύποι Παραστατικών.

Στην οθόνη καταχώρησης του Εμπορικού Παραστατικού και στο Tab «Πάγια» προστέθηκε η Στήλη «Τύποι Κίνησης Παγίων», όπου επιλέγεται το είδος της κίνησης που θα παραχθεί στο Κύκλωμα των Παγίων. Τέλος, στις Εκτυπώσεις της Αποθήκης συμπεριλήφθηκε και ο τύπος Πάγια, καθώς και πλήρης απεικόνιση των Οικονομικών Στοιχείων τους.
•    Αποθήκη - Είδη: Δημιουργία νέας παραμέτρου στην Παραμετροποίηση Είδους  (Οργάνωση – Εμπορικό – Αποθήκη – Παραμετροποίηση Είδους), της οποίας η καταφατική απόκριση επιτρέπει την δυνατότητα Προσθήκης, Αλλαγής και Διαγραφής της 2ης μονάδας μέτρησης στα Είδη της Αποθήκης ανεξάρτητα αν έχουν κίνηση ή όχι στην Χρήση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  στον χρήστη με την γνωστοποίηση όμως της πιθανής αλλοίωσης των υπολοίπων στη μονάδα αυτή, εξαιτίας των ήδη καταχωρημένων κινήσεων -Παραστατικών.
•    Χρηματοοικονομικά –Συναλλασσόμενοι: Δημιουργία νέας Εργασίας  «Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών». Αφορά σε Συναλλασσόμενους που κινούνται σε Νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ. Εξαιτίας των διαφορετικών Ισοτιμιών των Νομισμάτων στις ημερομηνίες των κινήσεων Χρεώσεων -Εισπράξεων (για Πελάτες/Χρεώστες),
Πιστώσεων - Πληρωμών (για Προμηθευτές/Πιστωτές), προκύπτουν διαφορές στις αξίες σε Ευρώ.  Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας ,ελέγχοντας είτε τις Αντιστοιχίσεις των Κινήσεων είτε τις ίδιες όπου δεν υπάρχει η διαχείριση, δημιουργούνται Λοιπά Παραστατικά στα οποία αποτυπώνεται το Κέρδος ή η Ζημία από αυτές τις συναλλαγές.
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι > Εργασίες
 Εκτελείται για ένα Ρόλο κάθε φορά και για ένα διάστημα Χρήσης ή Περιόδου. Υπάρχει τέλος και η αντίστροφη εργασία «Αναίρεση Συναλλαγματικών Διαφορών».
•    Συναλλασσόμενοι –Οικονομικά Στοιχεία: Προσθήκη Οικονομικών Στοιχείων Συναλλασσόμενων, με δυνατότητα επιλογής Ρόλων.
•    Είδη -Συναλλασσόμενοι: Δημιουργία νέων εκτυπώσεων «Είδη με Χαρακτηριστικά Αποθέματος ανά Πελάτη», «Είδη με Χαρακτηριστικά Αποθέματος ανά Προμηθευτή», «Πελάτες ανά Είδος με Χαρακτηριστικά Αποθέματος» και «Προμηθευτές ανά Είδος με Χαρακτηριστικά Αποθέματος»
o    Θέση στο Μενού:  Συναλλασσόμενοι > Αναφορές > Εκτυπώσεις.
•    Διαχείριση – Εκτυπώσεις: Δημιουργία νέας ομάδας Εκτυπώσεων «Διαστάσεις» που αφορούν σε Ισοζύγια όλων των Ρόλων Συναλλασσόμενων, στην Αναλυτική και Συνοπτική τους μορφή. Οι εκτυπώσεις αυτές αντλούν πληροφορίες από τις γραμμές των Παραστατικών.
o    Θέση στο Μενού:  Διαχείριση > Αναφορές > Εκτυπώσεις >Διαστάσεις
•    Διαχείριση Χρηστών: Προσθήκη 3 νέων πεδίων στη Διαχείριση Χρηστών (Οργάνωση – Υποδομή – Δικαιώματα – Διαχείριση Χρηστών). Τα πεδία αφορούν στις εξής δυνατότητες:
a.    Παραμετροποίηση Browser Οθονών (browser Customization ΝΑΙ/ΟΧΙ)
b.    Παραμετροποίηση Φορμών (Form Customization ΝΑΙ/ΟΧΙ)
c.    Εμφάνιση Οθονών με Ευαίσθητα Οικονομικά Δεδομένα (Browser Sensitive Data ΝΑΙ/ΟΧΙ).
Τα πεδία αυτά αφορούν στους Χρήστες που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως Διαχειριστές ενώ οι χρήστες "Administrator" θα έχουν πάντα αυτήν την δυνατότητα. Ειδικότερα για τις 2 πρώτες Παραμέτρους, προϋπόθεση για την ενεργοποίησή τους είναι οι αντίστοιχες Παράμετροι στην Παραμετροποίηση Συστήματος (Φόρμες, Λίστες) να έχουν την Τιμή  ΝΑΙ.
•    Tools -Προγραμματισμός Εργασιών: Δημιουργία νέου Scheduler στον οποίο στο νέο Daily Task  που προστέθηκε, καθορίζεται η ακριβής περιοδικότητα εκτέλεσης της εργασίας που αφορά  στην Εξαγωγή  Εκτυπώσεων. Στα  Actions που προστέθηκαν (Execute Report, Execute Custom Report και Execute ERG Report) είναι εφικτός ο καθορισμός συγκεκριμένων Εκτυπώσεων από το καθένα, το View,  το Format καθώς και τα email στα οποία θα αποστέλλονται οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις.
•    Συναλλασσόμενοι: Προσθήκη δυνατότητας σύνδεσης με την Γ.Γ.Π.Σ. με σκοπό τη Λήψη Στοιχείων που αφορούν σε  Νομικά Πρόσωπα, Νομικές Οντότητες και Φυσικά Πρόσωπα με Εισόδημα από Εμπορική Δραστηριότητα.
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση > Υποδομή >Λοιπά > Ρυθμίσεις Στοιχείων ΑΦΜ
Καθορίζεται το όνομα του Χρήστη καθώς και ο Κωδικός Πρόσβασης του με βάση την Πιστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία. Η λήψη των στοιχείων αυτών,  αφορά σε όλους τους Ρόλους των Συναλλασσόμενων. Σε κάθε φόρμα καταχώρησης των στοιχείων των Ρόλων Συναλλασσόμενων, καταχωρείται o ΑΦΜ και η σύνδεση επιτυγχάνεται με την χρήση του αντίστοιχου button « Γ.Γ.Π.Σ.»
•    Υποδομή: Δημιουργία δυνατότητας Κλειδώματος κινήσεων Περιόδων  στη Διαχειριστική Χρήση για όλα τα Κυκλώματα της Εφαρμογής. Υπάρχουν 3 τύποι Κλειδώματος Κινήσεων. Στην Περίοδο, σε Ημερομηνία στην Περίοδο, σε Ημερομηνία της Τρέχουσας Χρήσης. Με καθορισμό Ημερομηνιών κλειδώματος στα σχετικά Κυκλώματα επιτυγχάνεται  απαγόρευση εκτέλεσης των Εργασιών (Κοστολόγηση Ειδών, Κοστολόγηση Set και Κοστολόγηση Παραγωγής)  έως την Ημερομηνία / Περίοδο χρήσης που θα καθορισθεί
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση -> Υποδομή-> Χρήσεις-> Fiscal Locked Dates.
•    Παραστατικά Αποθήκης: Προσθήκη των Υπηρεσιών στους Τύπους Παραστατικών Αποθήκης και κατά επέκταση στο Tab «Τύποι Κίνησης»
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση -> Κινήσεις -> Τύποι Παραστατικών  -> Αποθήκη
•    Παραστατικά : Προσθήκη παραμέτρου με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή στην έκπτωση του Συναλλασσόμενου στις γραμμές των Παραστατικών (Οργάνωση – Εμπορικό – Εμπορικό – Εκπτώσεις /Τιμές Παραμετροποίηση).
•    Παραστατικά : Προσθήκη παραμέτρου με την οποία ενεργοποιείται η δυνατότητα μεταβολής του Καθορισμένου, στη Σειρά του Εμπορικού Παραστατικού, Τιμοκαταλόγου
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση ->Εμπορικό –-> Εμπορικό -> Εκπτώσεις / Τιμές Παραμετροποίηση
•    Είδη: Δυνατότητα Μαζικής Ανάθεσης των Διαστάσεων στην Αποθήκη και στα Υποκαταστήματα των Ρόλων Συναλλασσόμενων.

Λογιστική Διαχείριση

•    Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων από την Γ.Γ.Π.Σ.
•    Αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης λογιστικής από το κύκλωμα Παγίων.
•    Νέο κύκλωμα αυτόματης δημιουργίας άρθρων με την Κατάρτιση Σεναρίων.
•    Καταχώρηση & Εμφάνιση Multilingual Περιγραφών σε Λογαριασμούς, Συναλλασσόμενους, Πάγια, Μεταβλητές Εικόνας Επιχείρησης και Αριθμοδείκτες.
•    Δημιουργία νέου κυκλώματος ενημέρωσης Δευτερεύοντος Λογιστικού Συστήματος Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής από το Κύριο Λογιστικό Σύστημα.
•    Διαδικασία ενημέρωσης εντύπων Ε3, Φορολογικής Αναμόρφωσης και Δήλωσης Απόδοσης Φόρου.

Νέες Πληροφοριακές Εκτυπώσεις

•    Εκτύπωση Αποκλίσεων Υπολογιζόμενου Φ.Π.Α.
•    Εκτύπωση Σύγκρισης Λογιστικής\Φορολογικής Βάσης.
•    Εκτύπωση Ανισοσκέλιστων Άρθρων.

Έντυπα

Στην νέα έκδοση προστέθηκαν 3 νέα έντυπα στην Κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος.

Έντυπο Ν – Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων

Το Έντυπο Ν υποβάλλεται από όλα τα Νομικά Πρόσωπα και τις Νομικές Οντότητες όπως νοούνται στο άρθρο 2 του ν.4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους.  
Η δημιουργία του εντύπου πραγματοποιείται από τα Έντυπα ? Φορολογία Εισοδήματος ? Έντυπο Ν – Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και περιλαμβάνει :
-    Το νέο έντυπο για το Φορολογικό Έτος 2015 (Οικονομικό Έτος 2016)
-    Εκτύπωση του Εντύπου  σε χαρτί Α4
-    Εκτύπωση των Βεβαιώσεων Αποδοχών για τους Εταίρους των Προσωπικών Εταιρειών με απλογραφικά βιβλία που συμπληρώνουν τον Πίνακα 1 στην 3η σελίδα του εντύπου
Σημείωση: Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου θα διατεθεί μόλις ενεργοποιηθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. για το Φορολογικό Έτος 2015

Έντυπο E3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα & Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

Το νέο έντυπο Ε3 για το Φορολογικό Έτος 2015 όπως και η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης διατίθενται μέσα από ένα ενοποιημένο έντυπο το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ΠΟΛ 1042/2016.
Η δημιουργία του εντύπου πραγματοποιείται από τα Έντυπα > Φορολογία Εισοδήματος > Έ3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα και περιλαμβάνει :
-    Ανάκτηση Δεδομένων από την Λογιστική Διαχείριση
-    Εκτύπωση του εντύπου σε χαρτί Α3 & Α4
-    Εκτύπωση όλων των πρόσθετων Πινάκων του εντύπου
-    Εκτύπωση της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης
Σημείωση: Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου θα διατεθεί μόλις ενεργοποιηθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. η υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για τα Νομικά Πρόσωπα για το Φορολογικό Έτος 2015


Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων & Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτές Υπηρεσίες και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το έντυπο Απόδοσης Παρακρατούμενων & Προκαταβλητέων Φόρων μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την κατηγορία εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος και αφορά 3 Κατηγορίες :
-    Παρακρατούμενοι Φόροι από Μισθωτές Υπηρεσίες & Συντάξεις
-    Επιχειρηματικές Αμοιβές
-    Δικηγορικές Αμοιβές
Το έντυπο διατίθεται με τις παρακάτω δυνατότητες :
-    Εκτύπωση σε χαρτί Α4
-    Ανάκτηση Δεδομένων από την Λογιστική Διαχείριση
-    Αυτόματη Υποβολή στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. με οποιοδήποτε τύπο Εξουσιοδότησης (Λογιστή – Λογιστικού Γραφείου – Νόμιμου Εκπροσώπου)

Νέα Δυνατότητα Ανάκτησης Στοιχείων από τα στοιχεία του Εμπορικού για τα Έντυπα Intrastat Αποστολών/Αφίξεων & για τα έντυπα Φ4 – Φ5

Η νέα δυνατότητα πραγματοποιείται με την επιλογή Ανάκτηση Δεδομένων ? από το Εμπορικό. Η επιλογή δίνει πλέον την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων των Ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το κύκλωμα του Εμπορικού, εφόσον βέβαια έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στα αντίστοιχα παραστατικά Εσόδων και Εξόδων.

Βελτιώσεις

Εμπορική Διαχείριση
•    Χρηματοοικονομικά – Εκτυπώσεις: Προσθήκη των πεδίων Κωδικός και Όνομα Εισπράκτορα ως φίλτρα στις Εκτυπώσεις «Ημερολόγιο Εισπράξεων Πληρωμών» & «Ημερολόγιο Εισπράξεων Πληρωμών Συνοπτικό»  
o    Θέση στο Μενού: Κινήσεις -> Αναφορές -> Εκτυπώσεις  -> Χρημ/μικά
•    Παραστατικά: Προσθήκη στην Ανάλυση Γραμμών των Παραστατικών (Tab ‘Σύνολα γραμμής΄), του πεδίου «Εξαιρούμενο από ΦΠΑ» στο οποίο ο χρήστης μπορεί να ορίσει μέρος του ποσού από την  ‘Αξία Μετά Εκπτώσεων’ για το οποίο η εφαρμογή δεν θα υπολογίσει ΦΠΑ. Το πεδίο αυτό, συμπεριλαμβάνεται και στις Εκτυπώσεις των Ημερολογίων
o    Θέση στο Μενού: Κινήσεις > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Πωλήσεις / Αγορές  
•    Παραστατικά: Μεταφορά των πεδίων Αιτιολογία 1 και Αιτιολογία 2 του header από εμπορικό παραστατικό σε χρηματοοικονομικό παραστατικό για τις αυτόματες εγγραφές όταν ο τρόπος πληρωμής είναι μετρητά.
•    Παραστατικά: Εμπλουτισμός στην πληροφόρηση που αφορά στην αδυναμία Αποθήκευσης Εμπορικού Παραστατικού, εξαιτίας έλλειψης Κωδικού Παρτίδας σε γραμμή με Είδος που διαχειρίζεται Παρτίδες.
•    Παραστατικά: Προσθήκη των πεδίων  «Σχόλιο» ,«Κωδικός Εργοστασίου» και «Βοηθητικός Κωδικός»  στη σχεδίαση των Γραμμών των Εμπορικών Παραστατικών.
•    Παραστατικά: Εναρμόνιση της Εφαρμογής στην  από 1/1/16 Φορολογική απαίτηση  σύμφωνα με την οποία, σε Είδη με Ε.Φ.Κ. που περιέχονται ως Δώρα στα Εμπορικά Παραστατικά, πρέπει να υπολογίζεται Ε.Φ.Κ. ανεξάρτητα της μηδενικής τους Αξίας..
Η συμπεριφορά αυτή καθορίζεται στις νέες Παραμέτρους
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση > Κινήσεις > Παραμετροποίηση Παραστατικού > Εμπορικά Παραστατικά.
•    Παραστατικά: Αντιστροφή στην σειρά δημιουργίας των Παραστατικών από την Εργασία «Αντικατάσταση Παραστατικού». Συγκεκριμένα, αποθηκεύεται πρώτα το νέο Παραστατικό και ακολουθεί η αποθήκευση του Ακυρωτικού του Αρχικού.
•    Μετασχηματισμοί Παραστατικών: Βελτίωση στη λειτουργικότητα της παραμέτρου «Διατήρηση Υποκ/τος-Α.Χ. ΝΑΙ/ΟΧΙ» στην οθόνη των Μετασχηματισμών Παραστατικών.  Συγκεκριμένα, η καταφατική απάντηση έχει ως πιθανό αποτέλεσμα στο νέο Παραστατικό που θα δημιουργηθεί και το οποίο  είναι αποτέλεσμα μετασχηματισμού περισσοτέρων του ενός Παραστατικών, να υπάρχουν γραμμές Ειδών σε διαφορετικούς Α.Χ. που ανήκουν όμως στο ίδιο Υποκ/μα.
•    Παραστατικά: Δημιουργία νέου πεδίου «2η Αιτιολογία»  στο header των παραστατικών.
•    Αποθήκη – Μαζική Ενημέρωση Τιμών: Προσθήκη Εργασίας «Αναίρεση Υπολογισμού» στην Εργασία «Μαζική Ενημέρωση Τιμών»
•    Αποθήκη –Είδη: Προσθήκη στήλης «Αξία Υπολοίπου» στο tab «Σύνολα ανά Περίοδο» των Οικονομικών Στοιχείων των Ειδών. Η Τιμή Κόστους με την οποία πολλαπλασιάζεται το Ποσοτικό Υπόλοιπο, επιλέγεται από το χρήστη με τα 2 νέα φίλτρα «Τρέχουσα Κοστολογική Περίοδος ΝΑΙ/ΟΧΙ» και «Μέθοδος Κοστολόγησης».
•    Αποθήκη –Είδη: Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού Τιμής Χονδρικής από την Λιανική και το αντίστροφο, στα στοιχεία των Ειδών στην Αποθήκη. Συγκεκριμένα, προστέθηκαν 2 button στα δυο πεδία Τιμών. Η Τιμή Λιανικής προκύπτει από την Τιμή Χονδρικής προσαυξημένη με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Αντίστοιχα από την Τιμή Λιανικής προκύπτει η Τιμή Χονδρικής με εσωτερική αφαίρεση του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ προκύπτει από την ημερομηνία του log-in  του χρήστη , την κλάση του Είδους καθώς και το Καθεστώς από το πρωτεύον Υποκατάστημα της Εταιρίας.
•    Εμπορικό: Προσθήκη φίλτρων Οικονομικών Στοιχείων στις Λίστες Αποθήκης (Υποκατάστημα Εταιρίας και Αποθήκη) και  Συναλλασσόμενων, Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, Χρεώσεων (Υποκατάστημα).
•    Χρηματοοικονομικά –Οικονομικά Στοιχεία: Δημιουργία Οικονομικών Στοιχείων Εισπρακτόρων
o    Θέση στο Μενού:  Χρηματοοικονομικά -> Οικονομικά Στοιχεία -> Τρίτοι
•    Χρηματοοικονομικά –Οικονομικά Στοιχεία: Δημιουργία Οικονομικών Στοιχείων Ενδιάμεσοι
o    Θέση στο Μενού:  Χρηματοοικονομικά -> Οικονομικά Στοιχεία > Τρίτοι
•    Χρηματοοικονομικά – Αντιστοιχίσεις: Βελτιώσεις στην υπάρχουσα εκτύπωση «Λίστα Αντιστοιχίσεων» στην ενότητα των Αντιστοιχίσεων
o    Θέση στο Μενού: Συναλλασσόμενοι –-> Αναφορές -> Εκτυπώσεις.
•    Χρηματοοικονομικά – Αντιστοιχίσεις: Βελτίωση στην εκτέλεση της Εργασίας «‘Επαναδημιουργία Αντιστοιχίσεων», καθώς επίσης και επίλυση θεμάτων που πιθανώς να παρουσιάζονταν όταν υπήρχαν περισσότερες της μιας, Εταιρίες στη Λειτουργική Βάση.
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση -> Για Προχωρημένους –-> Εργασίες  -> Ανακατασκευές ->Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων
•    Συναλλασσόμενοι –Οικονομικά Στοιχεία: Στα Οικονομικά Στοιχεία όλων των Οντοτήτων, προστέθηκε tab με Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ Χρήσεων.
•    Συναλλασσόμενοι: Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας Ρόλου Συναλλασσόμενου, μέσω Σύνδεσης με υπάρχουσα Επαφή.
•    Συναλλασσόμενοι –Οικονομικά Στοιχεία: Προσθήκη 2 νέων tab στα Οικονομικά Στοιχεία των Ρόλων Συναλλασσόμενων: «Σύνολα ανά Περίοδο» και «Κινήσεις» ανά  Διάσταση.
•    Οργάνωση –Εταιρίες: Προσθήκη νέας Παραμέτρου (Οργάνωση – Υποδομή – Εταιρίες - Παράμετροι) στην οποία ρυθμίζεται, με βάση την παραμετροποίηση των κινήσεων Προμηθευτών & Πιστωτών,  ο τρόπος εμφάνισης των προσήμων των Οικονομικών – Αξιακών Στοιχείων των Ρόλων αυτών. Επισημαίνεται ότι η τιμή αυτής της παραμέτρου, επιδρά σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής που αφορά στους Ρόλους αυτούς.
•    Εμπορικό - Τιμοκατάλογοι: Προσθήκη Στηλών στους Εμπορικούς Τιμοκαταλόγους Αγορών και Πωλήσεων, που αφορούν στην δυνατότητα καθορισμού Εκπτώσεων (Ποσοστών ή  Αξιών) και οι οποίες λειτουργούν συνδυαστικά με την τιμή Μονάδας του Τιμοκαταλόγου ή του Είδους. Επιπλέον, καθορίζεται και Είδος – Δώρο, ποσότητα αυτού, καθώς και ποσότητα του Πωλούμενου, η οποία ενεργοποιεί και την γραμμή του
 Είδους - Δώρου που ορίζεται ανά γραμμή Τιμοκαταλόγου.
•    Framework: Για την ταχύτερη εξαγωγή αποτελεσμάτων στις Browser Οθόνες όταν χρησιμοποιείται η Γρήγορη Αναζήτηση, ορίστηκαν σε κάποιες από αυτές, συγκεκριμένα πεδία στα οποία γίνεται η αναζήτηση . Τα πεδία αυτά ανά οντότητα είναι τα ακόλουθα:
Είδη: Κωδικός, Όνομα, Βοηθ. Κωδικός, Κωδ. Εργοστασίου.
Υπηρεσίες, Πάγια: Κωδικός, Όνομα.
Παρτίδες, Serial Number s: Κωδικός, Όνομα, Κωδ. Είδους, Ημερ. Λήξης, Ημερ.Παραγωγής.
Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές: Κωδικός, Όνομα, ΑΦΜ, Κωδ. Συν/μενου, Όνομα Συν/μενου.
Συναλλασσόμενοι: Κωδικός, Όνομα, ΑΦΜ, Διακριτικός Τίτλος.
Επαφές: Κωδικός, Όνομα 1, 2, Επώνυμο, Διακριτικός Τίτλος.
Μέλη: Κωδικός Μέλους, Αριθμός Μέλους, ΑΡ. Συσχ. Μέλους, Όνομα Επαφής.
Υπάλληλοι: Κωδικός, Όνομα, Όνομα-Ρόλος Υπαλλήλου.
Τρίτοι: Κωδικός, Όνομα, ΑΦΜ, Κωδ. Πιστωτή, Όνομα Πιστωτή.
Σε όσες δεν αναφέρονται, η αναζήτηση συνεχίζει να πραγματοποιείται στα 5 πρώτα ορατά πεδία.
•    Γέφυρες Λογιστικής: Προσθήκη της Οντότητας  «Χρέωση», στη γέφυρα των Χρηματοοικονομικών Παραστατικών (Εισπράξεις, Πληρωμές, Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών και Πινάκια Αξιογράφων).
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση –> Κινήσεις –> Γέφυρες Λογιστικής
•    Υποδομή: Κατά την εκτέλεση της εργασίας «Επανενημέρωση Κινήσεων» όταν στα Κριτήρια επιλογής δεν επιλεγεί κανένας Τύπος Κίνησης να θεωρείται ότι θα ενημερωθούν όλοι οι τύποι.
•    Εμπορικό: Βελτίωση στον τρόπο διαγραφής των Απογραφικών Παραστατικών όλων των Ρόλων των Συναλλασσόμενων, ούτως ώστε η αρίθμηση των χρησιμοποιούμενων Σειρών να επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση –> Υποδομή –>  Εργασίες –> Μαζική Διαγραφή Μεταφοράς Απογραφών
•    Χρηματοοικονομικά – Αντιστοιχίσεις: Προσθήκη των πεδίων 1ος Ενδιάμεσος, 2ος  Ενδιάμεσος, στις Διαστάσεις Αντιστοιχίσεων των Ρόλων Συναλλασσόμενων. Επιπλέον οι Διαστάσεις αυτές, προστέθηκαν και στην οθόνη «Διακανονισμοί» των Εμπορικών Παραστατικών και Χρεώσεων. έλος,  προστέθηκαν και ως Φίλτρα στις εκτυπώσεις των Αντιστοιχίσεων.
•    Framework: Προσθήκη διαδικασίας ανάθεσης Εμφανίσεων ή Φίλτρων σε Χρήστες για όλες τις Λίστες της εφαρμογής.
•    Φάκελοι Εισαγωγής:  Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στους Φακέλους Κοστολόγησης, με την οποία επιτυγχάνεται η συσχέτιση των Δαπανών ή μέρους αυτών, με τα Ποσοτικά Παραστατικά Παραλαβής που συμμετέχουν στους Φακέλους. Για τον σκοπό αυτό προστέθηκαν  2 νέα πεδία, στην Κατηγορία του Φακέλου και στον Φάκελο.
o    Θέση στο Μενού: Οργάνωση –>  Κινήσεις –>  Πίνακες ->  Κατηγορίες Φακέλων Κοστολόγησης –> Αγορές

Λογιστική Διαχείριση

•    Βελτιώσεις
•    Προσθήκη δυνατότητάς Update στο Import Παγίων.
•    Δυνατότητα ορισμού Πεδίων Χρήστη ως φίλτρα σε όλες τις εκτυπώσεις Συναλλασσομένων.

•    Λοιπές Βελτιώσεις – Initial Data
•    Προσθήκη νέων Λογιστικών Συστημάτων : Ε.Λ.Π. Εσόδων Εξόδων & Ε.Λ.Π. Γενικής Λογιστικής.