?Η έκδοση 15.04.10 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής (roadmap).

Εισαγωγή

Η έκδοση 15.04.10 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής (roadmap).  Οι νέες λειτουργικές δυνατότητες καθιστούν την εφαρμογή περισσότερο ανταγωνιστική και ταυτόχρονα αυξάνουν το εύρος των κάθετων αγορών που μπορεί πλέον να καλύψει.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης είναι τα εξής:
•    Ένταξη της δυνατότητάς παρακολούθησης των Συναλλαγματικών Διαφορών.
•    Πλάνα προμηθειών για Πωλητές – Εισπράκτορες.
•    Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης.
•    Παρακολούθηση Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Επιπλέον στην έκδοση 15.04.10 έχει προστεθεί και το module Epsilon Fiscal Systems το οποίο υποστηρίζει συγκεκριμένους Φορολογικούς Μηχανισμούς τύπου «Β», οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για τις εφαρμογές PYLON.  
Η εγκατάσταση – παραμετροποίηση των συγκεκριμένων Φ.Μ., υπάρχει σε ξεχωριστό έντυπο που συνοδεύει την συγκεκριμένη έκδοση, αλλά είναι και διαθέσιμο στο portal των συνεργατών.

Η έκδοση 15.04.10 είναι διαθέσιμη από το portal συνεργατών της Epsilon Net. (http://support.pylon.gr)

Νέες Δυνατότητες

    Εμπορική Διαχείριση – CRM
•    Παραστατικά: Προσθήκη δυνατότητας αναίρεσης Μετασχηματισμού με την προσθήκη αντίστοιχης εργασίας «Αναίρεση μετασχηματισμού», με την οποία αποσυνδέονται τα σχετιζόμενα Παραστατικά καθώς και οι γραμμές αυτών.
•    Εκτυπώσεις: Δημιουργία νέων εκτυπώσεων «Εκκρεμή Είδη» που αφορούν στις Εκκρεμείς ποσότητες, στις οποίες εμφανίζονται σε μορφή Καρτέλας Ειδών, εκείνες οι γραμμές παραστατικών των οποίων το άθροισμα Μετασχηματισμένη + Απορριφθείσα είναι μικρότερο από την ποσότητα της γραμμής
o    Θέση στο Μενού: Κινήσεις > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Πωλήσεις / Αγορές
•     Παραστατικά: Προσθήκη δυνατότητας αλλαγής Καθεστώτος ΦΠΑ σε παραστατικό που προήλθε από Μετασχηματισμό Παραγγελίας.
•    Αποθήκη: Δημιουργία νέα εκτύπωσης «Μικτό Κέρδος Ειδών»  (Αναλυτικά , Ανά  Κατηγορίες &  Δένδρα) .
o    Θέση στο Μενού: (Αποθήκη > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Είδη /Υπηρεσίες
•    Αποθήκη: Δημιουργία νέας εκτύπωσης Παρτίδων «Υπόλοιπα ανά Παρτίδα και Αποθήκη» (Αποθήκη – Εκτυπώσεις – Παρτίδες).
o    Θέση στο Μενού: (Αποθήκη > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Παρτίδες
•    Αποθήκη: Δημιουργία νέας εκτύπωσης Παρτίδων «Ισοζύγιο Παρτίδων».
o    Θέση στο Μενού: (Αποθήκη > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Παρτίδες
•    Αποθήκη - Εκτυπώσεις: Προσθήκη φίλτρου «Καθεστώς Παραστατικού» με τιμές Έγκυρο, Ακυρωμένο, Ακυρωτικό που αφορά σε όλα τα είδη των εκτυπώσεων  Καρτελών στην Αποθήκη.
•    Χρηματοοικονομικά - Εκτυπώσεις: Προσθήκη του φίλτρου «Τομέα» με επιλεγόμενες τιμές Αγορές –Πωλήσεις στην εκτύπωση «Είδη / Υπηρεσίες Υπόλοιπο».
o    Θέση στο Μενού: Χρηματοοικονομικά > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Συμβάσεις).
•    Χρηματοοικονομικά -Συμβάσεις: Προσθήκη πεδίου «Delivery days» στις Συμβάσεις και στο tab Είδη, το οποίο διαμορφώνει και  το πεδίο Ημ/νία Παράδοσης στις γραμμές των Παραγγελιών.
•    Χρηματοοικονομικά -Συμβάσεις: Προσθήκη πεδίων «Πληροφορίες Αποστολής» και « Πληροφορίες Συναλλασσόμενου Αποστολής» στη διαχείριση Συμβάσεων.
•    Ενδιάμεσοι : Δημιουργία νέας οντότητας «Ενδιάμεσοι» στην διαχείριση των Τρίτων. Η συμπεριφορά τους στους ρόλους των Συναλλασσόμενων καθώς και στα Εμπορικά και   Χρηματοοικονομικά  Παραστατικά είναι πανομοιότυπη με αυτή των Πωλητών & Αντιπροσώπων.
•    Συναλλασσόμενοι  - Παραστατικά : Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού λίστας Μεθόδων Αποστολής  ανά Υποκατάστημα ρόλων Συναλλασσόμενων καθώς και δυνατότητα επιλογής αυτής  στα Παραστατικά.
•    Συναλλασσόμενοι : Υλοποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού Συναλλαγματικών Διαφορών καθώς και η δημιουργία παραστατικών Κέρδους Ζημίας ανά Ρόλο, Οντότητα, ή ανά κίνηση. Σχετική Εργασία «Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών» η οποία και αφορά σε όλους τους ρόλους των Συναλλασσόμενων. Ειδικότερα η εργασία δημιουργεί Παραστατικά τύπου «Λοιπά», εκτελούμενη κάθε φορά για έναν ρόλο Συναλλασσόμενου αυξάνοντας ή μειώνοντας ανάλογα το υπόλοιπο των Συναλλασσόμενων σε Νόμισμα Βιβλίων, με βάση τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν στην ημερομηνία ελέγχου της διαδικασίας. Ισοτιμία της Τελευταίας ημέρας της χρήσης (με την επιλογή ΧΡΗΣΗ), ή του  επιλεγμένου μήνα (με την επιλογή ΠΕΡΙΟΔΟΣ). Ορίζονται τα Παραστατικά που θα δημιουργηθούν και ο Τύπος της ισοτιμίας, κοινός για όλα τα Νομίσματα. Ακολούθως, ορίζεται ο τρόπος απεικόνισης των γραμμών των Παραστατικών, ομαδοποιημένες ανά Συναλλασσόμενο, ή χωρίς καμμιά ομαδοποίηση.
Η εργασία εκτελείται με την εντολή «Valuate». Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής.
Ειδικότερα η εργασία δημιουργεί Παραστατικά τύπου «Λοιπά», εκτελούμενη κάθε φορά για έναν ρόλο Συναλλασσόμενου, αυξάνοντας ή μειώνοντας ανάλογα το υπόλοιπο των Συναλλασσόμενων σε Νόμισμα Βιβλίων, με βάση τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν στην ημερομηνία ελέγχου της διαδικασίας. Ισοτιμία της Τελευταίας ημέρας της χρήσης (με την επιλογή ΧΡΗΣΗ), ή του  επιλεγμένου μήνα (με την επιλογή ΠΕΡΙΟΔΟΣ). Ορίζονται τα Παραστατικά που θα δημιουργηθούν και ο Τύπος της ισοτιμίας, κοινός για όλα τα Νομίσματα. Ακολούθως, ορίζεται ο τρόπος απεικόνισης των γραμμών των Παραστατικών, ομαδοποιημένες ανά Συναλλασσόμενο, ή χωρίς καμμιά ομαδοποίηση.
Η εργασία εκτελείται με την εντολή «Valuate». Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής.
Στην όλη διαδικασία υπάρχει και η αντίστροφη αυτής δηλαδή η διαγραφή των δημιουργημένων Παραστατικών, «Αναίρεση Συναλλαγματικών διαφορών».
o     Θέση στο Μενού:  Συναλλασσόμενοι > Εργασίες
Τέλος, στις εκτυπώσεις των Συναλλασσόμενων, υπάρχει έτοιμη εκτύπωση «Συναλλαγματικές Διαφορές» με  απεικόνιση των αποτελεσμάτων της παραπάνω  εργασίας (Συναλλασσόμενοι – Εκτυπώσεις – Πελάτες / Προμηθευτές / Χρεώστες / Πιστωτές – Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων).
o    Θέση στο Μενού:  Συναλλασσόμενοι >Αναφορές > Εκτυπώσεις > Πελάτες - Προμηθευτές - Χρεώστες – Πιστωτές > Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων

•    Διαχείριση - Πλάνα Προμηθειών: Ολοκληρωμένη διαχείριση Προμηθειών Πωλητών, Εισπρακτόρων και σε μελλοντική έκδοση και Αντιπροσώπων. Πιο συγκεκριμένα:

Προσθήκη δυο πεδίων στην οθόνη των στοιχείων των Τρίτων (Πωλητές, Εισπράκτορες). 1.Πλάνο Προμηθειών στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προμηθειών είτε  βάσει των Πωλήσεων είτε των Εισπράξεων. 2. Manager στον οποίο καθορίζεται κάποιος άλλος Τρίτος (πλην του ιδίου), για τον οποίο θα υπολογίζονται επιπλέον οι Προμήθειες από τις Πωλήσεις ή Εισπράξεις του υφισταμένου του. Η κλιμάκωση της σύνδεσης αυτής περιλαμβάνει περισσότερα του ενός επίπεδα.

Πλάνα Προμηθειών: Η διαχείριση εκτείνεται σε δυο επίπεδα, το Βασικό και το Advanced. Στο Βασικό (η πρώτη οθόνη) καθορίζονται είτε άμεσα από τον χρήστη, είτε έμμεσα μέσω των Ενεργειών, ο αριθμός των Ημερολογιακών  διαστημάτων καθώς και το εύρος αυτών. Για κάθε περίοδο, καθορίζεται  η βάση υπολογισμού των Προμηθειών δηλαδή Πωλήσεις – Εισπράξεις ή και τα δυο καθώς και Πλήρως αντιστοιχισμένες με Εισπράξεις Πωλήσεις. Αναλόγως της επιλογής, καθορίζεται ο αντίστοιχος στόχος και εναλλακτικά Ποσοστό Προμήθειας ή Σταθερό ποσό. Επιπλέον μπορούν να καθοριστούν και Ποσοστά ή  Σταθερά ποσά στον Manager-Πωλητή.
Το Advanced επίπεδο διαχείρισης ενεργοποιείται στην τελευταία στήλη (για κάθε περίοδο) του Βασικού πλάνου. Με το σύμβολο «…» πραγματοποιείται μετάβαση στην οθόνη που δυνητικά, ορίζονται φίλτρα για Πελάτες, Είδη και Τρόπους πληρωμής. Ο ορισμός αυτός είναι προαιρετικός και όχι υποχρεωτικός σε όλα.
Επιπλέον ορίζεται ανάλογα με την τιμή του πεδίου Scale calculation (Συνολικά, Κλιμακωτά) αν η αξία των Προμηθειών θα υπολογίζεται βάσει (αξιακής)                                                                                                                                                  κλιμάκωσης των Πωλήσεων ή στο Σύνολο τους . Στο πεδίο Scalable η τιμή  Όχι ενεργοποιεί την στήλη Target value. Αντιστοίχως, το Ναι ενεργοποιεί τη στήλη From Ammount,  με την οποία καθορίζονται σε περισσότερες από μια γραμμές Όρια αξιών Πωλήσεων και Ποσοστά ή Ποσά Προμηθειών.
Στην πρώτη οθόνη και στο πεδίο Calc Only Plan Lines ορίζεται αν η Advanced διαχείριση θα λειτουργεί αποκλειστικά, ή συνδυαστικά με τη Βασική.

Commission: Σε αυτή την επιλογή εκτελείται η εργασία του υπολογισμού των Προμηθειών του ή των επιλεγμένων Πλάνων, με την πιθανή χρήση των φίλτρων. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, εμφανίζονται οι γραμμές των αποτελεσμάτων αυτής. Για Πωλητές, Εισπράκτορες που στην κάρτα τους συνδέονται με κάποιον Πιστωτή, υπάρχει η δυνατότητα  δημιουργίας είτε Παραστατικού Χρεώσεων, είτε κάποιου από την ενότητα των Λοιπών Παραστατικών.

•    Διαχείριση -Οικονομικά Στοιχεία: Εμφάνιση Οικονομικών Στοιχείων ανά Υποκατάστημα Εταιρίας.
o    Θέση στο Μενού:  Διαχείριση > Οικονομικά Στοιχεία
•    Οικονομικά Στοιχεία – Τρίτοι : Δυνατότητα εμφάνισης Οικονομικών Στοιχείων Πωλητών και  Αντιπροσώπων.
o    Θέση στο Μενού:  Χρηματοοικονομικά > Οικονομικά Στοιχεία >Τρίτοι.
•    Διαχείριση: Προσθήκη της Ενέργειας "Μαζική Επεξεργασία" στο κύκλωμα της Διαχείρισης.
•    Μεταφορά Εκκρεμών Παραγγελιών Πωλήσεων: Δημιουργία διαδικασίας Μεταφοράς Εκκρεμών Παραγγελιών Πωλήσεων και αντίστοιχη Διαγραφή αυτών μέσα από τις διαδικασίες  Έναρξης Χρήσης.
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση > Υποδομή > Εργασίες
•    Παραστατικά: Προσθήκη δύο νέων Παραμέτρων, με τις οποίες είναι δυνατή η επιλογή Τιμοκαταλόγου στο Παραστατικό όταν φυσικά το επιτρέπει ο Τύπος Παραστατικού
o    Θέση στο Μενού:  Οργάνωση > Εμπορικό > Εμπορικό > Εκπτώσεις / Τιμές Παραμετροποίηση > tab Τιμές Πωλήσεων / Τιμές Αγορών.


Λογιστική Διαχείριση
?

•    Δυνατότητα δημιουργίας Προϋπολογισμού με Διαστάσεις Λογιστικής (Λογαριασμούς, Συναλλασσόμενους, Πεδία Καταχωρήσεων) .
•    Δυνατότητα Εισαγωγής Συναλλασσομένων.
Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης
•    Δυνατότητα καταχώρησης Φορολογικής Βάσης στην καταχώρηση κίνησης Λογαριασμού
•    Δυνατότητα Μαζικής Καταχώρησης/Διαγραφής Φορολογικής Βάσης
•    Νέα εκτύπωση Λογιστικών Διαφορών
•    Νέα εκτύπωση παρακολούθησης Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης Λογαριασμών
Παρακολούθηση Φορολογικής Αναμόρφωσης
•    Δυνατότητα καταχώρησης Φορολογικής Αναμόρφωσης στην καταχώρηση κίνησης Λογαριασμού
•    Δυνατότητα Μαζικής Καταχώρησης/Διαγραφής Φορολογικής Αναμόρφωσης
•    Νέα εκτύπωση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Αριθμοδείκτες
•    Δυνατότητα δημιουργίας Αριθμοδεικτών και Κατηγοριών Αριθμοδεικτών.
•    Οικονομικά Στοιχεία Αριθμοδείκτη.
•    Εκτύπωση Αριθμοδεικτών.
Νέες Πληροφοριακές Εκτυπώσεις
•    Νέα εκτύπωση εμφάνισης της ενημέρωσης λογαριασμού από λογαριασμό διαφορετικού Λογιστικού Συστήματος
•    Νέα εκτύπωση «Εικόνας Επιχείρησης».
•    Νέα εκτύπωση ελέγχου ενημέρωσης Αναλυτικής από την Γενική Λογιστική.

Tax System
•    Δημιουργία των εντύπων Intrastat για τις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές Αφίξεων & Αποστολών
•    Αυτόματη Σύνδεση και Υποβολή των Πληροφοριών του Εντύπου απευθείας στις φόρμες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
•    Εξαγωγή κωδικοποιημένου αρχείου με τις εγγραφές του εντύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
•    Εκτύπωση των 2 νέων εντύπων σε λευκό χαρτί Α4

Βελτιώσεις

Εμπορική Διαχείριση – CRM
•    Κινήσεις – Συμψηφισμοί: Εμφάνιση του tab Οικονομικά Στοιχεία και στις γραμμές (Ανάλυση γραμμής) των Συμψηφιστικών παραστατικών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών.
•    Χρηματοοικονομικά Παραστατικά: Ανανέωση της ισοτιμίας Ξένου Νομίσματος στην περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας σε Χρηματοοικονομικά Παραστατικά.
•    Παραστατικά: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των Επιβαρύνσεων στις γραμμές του Παραστατικού, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση στο χρόνο αποθήκευσής του, όταν σε αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός γραμμών και επιβαρύνσεων.
•    Παραστατικά: Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού Hot keys (Συντομεύσεις πληκτρολογίου) για πεδία τύπου ACTION που υπάρχουν στις γραμμές των Παραστατικών, Εμπορικών, Αποθήκης και Χρηματοοικονομικών.
•    Παραστατικά: Προσθήκη Ενέργειας «Αντικατάσταση Είδους γραμμής» στις γραμμές των Εμπορικών Παραστατικών, Αποθήκης, Χρεώσεων, που αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος  Κωδικού χωρίς να αλλοιωθούν τα ποσοτικά και αξιακά στοιχεία της γραμμής. Η ενέργεια θα είναι ενεργή μόνο  για απλές γραμμές, όχι για set, kit ή material .
•    Παραστατικά:  Η προτεινόμενη πλέον Ισοτιμία του Παραστατικού ως πιο Πρόσφατη, είναι με βάση την ημερομηνία του Παραστατικού και προς τα πίσω χρονικά.
•    Μετασχηματισμοί Παραστατικών: Βελτίωση στη συμπεριφορά της εφαρμογής στη διαδικασία Μετασχηματισμού Παραστατικών στις περιπτώσεις όπου η Τιμή Μονάδας της γραμμής προκύπτει από το πηλίκο «Αξία / Ποσότητα».
•    Παραστατικά: Βελτίωση στην εμφάνιση του πεδίου «Ημερομηνία & Ώρα ‘Έκδοσης» σε σχεδιαζόμενη browser οθόνη Παραστατικών.
•    Παραστατικά: Εναρμόνιση όλων των πεδίων που αφορούν σε Κατηγορία ΦΠΑ Ειδών, Χρεώσεων, με βάση την ημερομηνία Παραστατικού και την ένταξη αυτής στο εκάστοτε  Ημερομηνιακό Διάστημα Ισχύος.
•    Αποθήκη - Εργασίες : Βελτίωση στην εργασία «Μαζική ενημέρωση Τιμών» για περιπτώσεις Τιμοκαταλόγων στους οποίους δεν προϋπάρχουν  Τιμές προς αντικατάσταση.
•    Παραστατικά Αποθήκης: Βελτίωση στα παραστατικά Αποθήκης που δημιουργούνται έμμεσα από την «Φυσική Απογραφή»  προκειμένου να ενημερώνεται το πεδίο «τιμή» σύμφωνα με την παραμετροποίηση  που έχει οριστεί στο πεδίο Χρήση Τιμής στον Τύπο παραστατικού .
•    Οικονομικά Στοιχεία Είδους: Αποθήκευση των τιμών με τον ορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων , στα πεδία που αφορούν στις  Τιμές Αγοράς και Τελευταία Τιμή Αγοράς στα Οικονομικά Στοιχεία των Ειδών.
•    Χρηματοοικονομικά -Συμβάσεις: Βελτίωση της συμπεριφοράς της εφαρμογής στην οθόνη καταχώρησης των Συμβάσεων, όταν υπάρχει μετακίνηση των tabs  στο τμήμα των στοιχείων των Συμβάσεων.
•    Συναλλασσόμενοι  - Αντιστοιχίσεις : Σε περιπτώσεις χειροκίνητης αντιστοίχισης παραστατικών, κατά την οποία μεταβάλλεται η ημερομηνία του αντιστοιχιζόμενου παραστατικού, παραμένει αμετάβλητη η σχέση της αντιστοίχισης και αναφορικά με τους αριθμούς των παραστατικών αλλά και με τα ποσά .  
•    Συναλλασσόμενοι  - Εκτυπώσεις : Προστέθηκαν προς επιλογή σε μια σειρά εκτυπώσεων (καρτέλες των ρόλων συναλλασσόμενων ) οι τύποι Παραστατικών που αφορούν σε Χρεώσεις.
•    Συναλλασσόμενοι  - Εκτυπώσεις: Προσθήκη στην υπάρχουσα εκτύπωση «Υπόλοιπα» (ανά ρόλο Συναλλασσόμενου) και συγκεκριμένα στην προβολή «Ανοικτό Υπόλοιπο»,  στηλών που αφορούν σε πληροφορίες  Αξιογράφων όπως Αξιόγραφα Σε Καθυστέρηση, Εκκρεμή Αξιόγραφα και Σύνολο Εκκρεμών Αξιογράφων.
•    Συναλλασσόμενοι  - Εκτυπώσεις: Προσθήκη φίλτρου «Καθεστώς» με τιμές Έγκυρο, Ακυρωμένο, Ακυρωτικό που αφορά σε όλα τα είδη των εκτυπώσεων  Καρτελών στους ρόλους των συναλλασσόμενων.
•    Οργάνωση-Τύποι Κίνησης: Προσθήκη διαδικασίας ελέγχου και απόδοσης προτεινόμενης τιμής στο πεδίο Υπόλοιπο μετά από πιθανή αλλαγή τιμών στους Βασικούς αθροιστές των Τύπων κινήσεων.
•    Επαναδημιουργία Κινήσεων: Επεμβάσεις κατά την εκτέλεση της εργασίας «Επαναδημιουργία Κινήσεων» με σκοπό την σωστή επανενημέρωση των οριζόμενων  αθροιστών σε Είδη με Ειδικά Χαρακτηριστικά .
•    Οργάνωση-Τύποι Παραστατικών: Επαναπροσδιορισμός των τιμών στο πεδίο «Τύπος», στη σχεδίαση των Τύπων Παραστατικών που αφορούν σε «Λοιπά Παραστατικά».
•    Οργάνωση-Υποδομή-Εργασίες:  Εμπλουτισμός της εργασίας «Εργασίες Έναρξης Χρήσης» που αφορά στα:
o    Μεταφορά εκκρεμών Παραγγελιών σε Προμηθευτές
o    Μεταφορά Υπολοίπων Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
o    Μεταφορά Υπολοίπων Τραπεζικών Λογαριασμών
o    Προστέθηκε η εργασία:  «Μαζική Διαγραφή Μεταφοράς Απογραφών»
•    Οργάνωση – Γεννήτρια Εκτυπώσεων (E.R.G.) – Διαχείριση:  Προσθήκη δυνατότητας σχεδιασμού Εκτυπώσεων «Κινήσεων Κέντρων Κόστους Κέρδους» με το σχεδιαστικό εργαλείο ERG.

Λογιστική Διαχείριση

•    Βελτιώσεις – Προσθήκες Γέφυρας
•    Εμφάνιση φόρμας δημιουργίας συναλλασσόμενου στην φόρμα καταχώρησης εγγραφών\άρθρων μετά την εισαγωγή ΑΦΜ που δεν υπάρχει
•    Προσθήκη παραμέτρου στην Πρότυπη Εγγραφή\Άρθρο για υποχρεωτική καταχώρηση Συναλλασσόμενου.
•     Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής με την διαδικασία του Import πολλαπλών εκδόσεων λογαριασμών και ενημέρωσης λογαριασμών που έχουν ήδη καταχωρηθεί.

•    Λοιπές Βελτιώσεις – Προσθήκες  Γέφυρας
•    Ενεργοποίηση του πεδίου «Φόρος» για τα είδη Γραμμών Κρατήσεις, Φόροι και Επιβαρύνσεις.
•    Προσθήκη νέων τύπων Γεφυρών «Διακανονισμός Χρημ/κών Λογ/σμών» και «Λοιπά Παραστατικά Χρημ/κών Λογ/σμών».
•    Προσθήκη τύπου Γραμμής «Κανονικές Γραμμές Χρεώσεων» σε Γέφυρες με Τύπο «Πωλήσεις» και «Αγορές».
•    Προσθήκη «Κέντρων Κόστους Κέρδους» στους διαθέσιμούς Τύπου Γραμμής.
•    Βελτίωση στο πλήθος χαρακτήρων του πεδίου «Παραστατικό» του Εξαγόμενου XML για την ενημέρωση Εσόδων Εξόδων και Γενικής Λογιστικής
•    Προσθήκη Προθεμάτων Λογαριασμών Έργου και Εργασίας Έργου.

Διαχείριση Παγίων
•    Βελτιώσεις
•    Προσθήκη ενέργειας για την εμφάνιση των συσχετιζόμενων παγίων.
•    Προσθήκη ενέργειας για την εμφάνιση των οικονομικών στοιχείων των συσχετιζόμενων παγίων.
•    Προσθήκη ενέργειας για την δημιουργία συσχετιζόμενου παγίου με αντιγραφή των βασικών πληροφοριών από το πατρικό πάγιο.