Η έκδοση 15.03 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής (roadmap).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκδοση 15.03 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής (roadmap). Οι νέες λειτουργικές δυνατότητες καθιστούν την εφαρμογή περισσότερο ανταγωνιστική και ταυτόχρονα αυξάνουν το εύρος των κάθετων αγορών που μπορεί πλέον να καλύψει.
Επιπλέον από την συγκεκριμένη έκδοση είναι διαθέσιμη και η αυτόνομη λειτουργία της Λογιστικής (Pylon Accounting), καθώς και η πρώτη έκδοση του module των Παγίων.


ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Εμπορική Διαχείριση - CRM
 Παραστατικά: Προσθήκη δυνατότητας εμφάνισης των Εικόνων στην ανάλυση γραμμών των Ειδών στα Παραστατικά. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο σε SQL βάσεις δεδομένων και όχι σε Firebird.

o ΜΥΦ: Ολοκληρωμένη για όλα τα Οικονομικά Έτη, εργασία που λαμβάνει δεδομένα μόνο από το Εμπορικό κύκλωμα, μόνο από το Λογιστικό κύκλωμα, ή το συνδυασμό των δύο (επιλογές ανάλογα με την εγκατάσταση της εφαρμογής), με σκοπό τη δημιουργία του .xml αρχείου ΜΥΦ.
Θέση στο Μενού: Κινήσεις > Εργασίες > Μ.Υ.Φ.
Θέση στο Μενού: Έντυπα > ΚΦΑΣ > Μ.Υ.Φ.

Πιο Αναλυτικά:
Καθορίζεται η σύνδεση του Υπόχρεου με την Εταιρία της λειτουργικής βάσης της εφαρμογής. Στην περίπτωση της ύπαρξης περισσοτέρων της μιας Εταιριών, επιλέγεται από λίστα, ο συνδεδεμένος Υπόχρεος για τον οποίο θα εξαχθούν τα Δεδομένα.   
Καθορίζεται η Περιοδικότητα, η Εγκατάσταση και οι Ενότητες που θα περιληφθούν στη λήψη των Δεδομένων.

Στα αποτελέσματα της λήψης δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής στις υπάρχουσες γραμμές, καθώς και η προσθήκη νέων χειροκίνητα από τον χρήστη.

Ο χαρακτηρισμός των γραμμών ως Ελεγμένες (check στην τελευταία στήλη), βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της τμηματικής επεξεργασίας και ελέγχου των δεδομένων, από τον χειριστή – ελεγκτή.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, την οριστικοποίηση δηλαδή των Δεδομένων, και  με τη χρήση του button «XML Export», η εφαρμογή προχωρά στη δημιουργία και αποθήκευση του αρχείου ΜΥΦ.
 
Επισημάνσεις
1. Δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο εγγραφές που είναι χαρακτηρισμένες ως Error (κόκκινο σημαιάκι).
2. Κατά την παραγωγή του αρχείου, πραγματοποιείται συγχώνευση ομοειδών εγγραφών, με αποκλειστικό κριτήριο τον κοινό Α.Φ.Μ των Συναλλασσόμενων ανά ενότητα.
3. Η νέα αυτή εργασία αντικαθιστά πλήρως την  προ υπάρχουσα αυτής (Ενημέρωση ΜΥΦ, έως την έκδοση 15.02).

o Αποθήκη: Δυνατότητα αλλαγής συμπεριφοράς σε κινηθέντα Είδη. Πιο συγκεκριμένα, σε είδη με Ειδικά Στοιχεία (Παρτίδες, Σειριακοί Αριθμοί), μπορεί εκ των υστέρων, να απενεργοποιηθεί η ειδική διαχείριση αυτών  ή και το αντίστροφο.  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αλλαγής υπάρχουσας συμπεριφοράς από ΟΧΙ --> ΝΑΙ θα εμφανιστεί και ανάλογο μήνυμα ότι πρέπει να γίνει απογραφή  για να υπάρχουν σωστά υπόλοιπα.
Για την  μεταβολή σε ήδη καταχωρημένα παραστατικά (περίπτωση από ΟΧΙ --> ΝΑΙ)  -εάν χρειαστεί να διορθωθούν- θα πρέπει να προστίθενται παρτίδες ή SN ανάλογα με το εκάστοτε είδος αλλιώς δεν θα καταχωρείται το παραστατικό και θα εμφανίζεται ανάλογο  μήνυμα λάθους.
Για την  μεταβολή σε ήδη καταχωρημένα παραστατικά (περίπτωση από  ΝΑΙ --> ΟΧΙ -εάν χρειαστεί να διορθωθούν- θα πρέπει να διαγράφονται οι  παρτίδες ή τα SN ανάλογα με το είδος αλλιώς δεν θα καταχωρείται το παραστατικό και θα εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα λάθους.

o Εκτυπώσεις: Δημιουργία τύπου pivot εκτύπωσης, που αφορά σε Πωλήσεις ειδών και το Κόστος πωληθέντων (κέρδος ή ζημιά -αξία και ποσοστό)
Θέση στο Μενού: Αποθήκη > Business Intelligence > Items Sales

o Είδη: Προσθήκη δυνατότητας ορισμού Εικόνων στα στοιχεία των Ειδών, καθώς και στη Λίστα αυτών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο σε SQL βάσεις δεδομένων και όχι σε fb.

o Χρηματοοικονομικά-Διαχείριση Συμβάσεων: Μέσα από την συγκεκριμένη λειτουργικότητα παρέχεται η διαχείριση των περιπτώσεων που αφορούν σε Συμφωνίες – Συμβόλαια της Εταιρίας με τους Πελάτες ή τους Προμηθευτές της. 

Θέση στο Μενού: Χρηματοοικονομικά > Συμβάσεις

Η τιμή «Ανοιχτό» στην ένδειξη «Τύπος εγγραφής»  συνδέει και επικυρώνει με απλό τρόπο μια συμφωνία μεταξύ των συμβεβλημένων. (Η επιλογή της εκάστοτε  σύμβασης γίνεται μέσα από το Παραστατικό).

Η τιμή «Σταθερό» στην ένδειξη «Τύπος εγγραφής», περικλείει τις επιλογές: Τιμολόγιο με Διακανονισμούς, Πολλαπλά Τιμολόγια, Πολλαπλά Τιμολόγια και Διακανονισμοί και την δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων Συμβάσεων.

Πιο Αναλυτικά 

Tab Γενικά: Ορίζονται τα Βασικά στοιχεία της σύμβασης που αφορούν στον Συναλλασσόμενο, στα Είδη περιλαμβάνοντας Τιμές, πιθανό έλεγχο επιτρεπτών Ποσοτήτων, Τιμολογιακή πολιτική και δυνατότητα ανανέωσης ισχύος με καθορισμό της διάρκειας αυτής.

Tab Είδη: Καθορίζονται τα Είδη και οι Υπηρεσίες που θα αντλήσουν κατά τη δημιουργία τους τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση εμπορικά παραστατικά. 

Tab Χρεώσιμα: Καθορίζονται τα Είδη και οι Υπηρεσίες που θα αντλήσουν κατά τη δημιουργία τους τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση, αποκλειστικά όμως Σταθερού τύπου Εμπορικά παραστατικά.

Tab Διακανονισμοί: Αφορά μόνο σε Σταθερού τύπου Συμβάσεις μέσω του οποίου καθορίζεται η Χρηματοοικονομική συμφωνία καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής της. 
Τα Εμπορικά παραστατικά μπορούν να συνδεθούν κατά τη δημιουργία τους με τη σχετική Σύμβαση( επιλογή από λίστα μέσω φίλτρων), ή να δημιουργηθούν μέσα από το Tab Τιμολόγηση (περιπτώσεις πολλαπλών Τιμολογίων).

o Συμβάσεις -Εκτυπώσεις: Στις Εκτυπώσεις των Χρηματοοικονομικών, προστέθηκε μια σειρά πληροφοριακών εκτυπώσεων που αφορούν στις Συμβάσεις (Ανανεώσιμες Συμβάσεις, Λίστα κλπ).
Θέση στο Μενού: Χρηματ/κά  > Εκτυπώσεις > Συμβάσεις

o Εκτυπώσεις: Στις οντότητες Πελάτες / Προμηθευτές, Χρεώστες και Πιστωτές ενσωματώθηκαν στις σχετικές οθόνες και ειδικότερα στο Tab Εκτυπώσεις, τα εκτυπωτικά «Καρτέλα Πελάτη/Προμηθευτή με ανάλυση Ειδών/Χρηματοοικονομικών» και «Καρτέλα Χρεωστών /  Πιστωτών με ανάλυση Χρεώσεων/Χρηματοοικονομικών».

o Εκτυπώσεις: Δημιουργία τύπου pivot εκτύπωσης, που αφορά Πωλήσεις σε Πελάτες και το Κόστος αυτών των πωλήσεων.
Θέση στο Μενού: Αποθήκη > Business Intelligence > Items Sales.

o Αντιγραφή Οντοτήτων: Δυνατότητα καταχώρησης νέων Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών μέσω της αντιγραφής από ήδη υπάρχοντες εγγραφές. Η διαδικασία δημιουργεί αντίστοιχα για κάθε νέο ρόλο, Συναλλασσόμενο και Επαφή. 

o Ρόλοι Συναλλασσόμενων: Προσθήκη δυνατότητας ορισμού Εικόνων στα στοιχεία του  κάθε ρόλου Συναλλασσόμενων, καθώς και στη Λίστα αυτών. Η δυνατότητα ισχύει σε SQL βάσεις δεδομένων και όχι σε Firebird.

o Εκτύπωση Ετικετών: Δημιουργία γενικού σχεδιαστικού εργαλείου εκτυπώσεων Ετικετών Συναλλασσόμενων το οποίο αφορά σε όλους τους ρόλους τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι διαθέσιμη και στις οντότητες και στα επιμέρους παραστατικά.

o Εκτυπώσεις:
Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης όλων των φίλτρων των Εκτυπώσεων στην εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα , στο tab «Επιλογές εκτύπωσης» και στο Stack «Παράμετροι εφαρμογής» καθορίζεται η εμφάνιση των φίλτρων και η σελίδα στην οποία θα εκτυπωθούν.

o Import Τιμοκαταλόγων: Δημιουργία δυνατότητας Import Τιμοκαταλόγων Ειδών για Πωλήσεις και Αγορές.

o Παραστατικά: Προσθήκη δυνατότητας ελέγχου καταχώρησης ιδίου παραστατικού στον ίδιο Συναλλασσόμενο. Συγκεκριμένα, στις Σειρές των Παραστατικών προστέθηκαν στο Tab Έλεγχοι, δυο νέα πεδία με τα οποία ορίζεται ο επιθυμητός τρόπος   ελέγχου της μοναδικότητας κάθε παραστατικού, καθώς και τα κριτήρια ελέγχου. 


Λογιστική Διαχείριση
Διάθεση προϊόντος Λογιστικής Επιχειρήσεων (Pylon Business Accounting)
o Δημιουργία νέου default dashboard\menu 
o Νέα διαθέσιμα KPI
• Ισοζύγιο 2 βάθμιων κύριου λογιστικού συστήματος
• Chart Έσοδα\Έξοδα\Αποτέλεσμα
• Πληροφορίες Καταχωρήσεων Λογιστικής (Πλήθος Εγγραφών, Τελ. Ημερομηνία καταχώρησης κ.α.)
• Υπόλοιπα Πελατών & Προμηθευτών (Διατίθεται μόνο στην Pylon Business Accounting)
• Φ.Π.Α. Εισροών Εκροών

Προσθήκη Segments \ Business Unit \ Project Tasks \ Brands \ Seasons
o Προσθήκη δυνατότητάς καταχώρησης στην γραμμή άρθρου\εγγραφής των διαστάσεων καθώς και στα αντίστοιχα πρότυπα άρθρα\εγγραφές
o Προσθήκη διαστάσεων στα διαθέσιμα φίλτρα των εκτυπώσεων
o Προσθήκη διαστάσεων σε Import\ERG

Εικόνα Επιχείρησης
o Δημιουργία Μεταβλητών\Κατηγοριών
o Οικονομικά Στοιχεία Εικόνας Επιχείρησης

Νέες Πληροφοριακές Εκτυπώσεις
o Καρτέλα Λογαριασμού
o Κατάσταση Ελέγχου ΦΠΑ
o Λογαριασμοί ανά περίοδο


Διαχείριση Παγίων
o Παράμετροι Παγίων (Συστήματα, Τύποι Κίνησης, Κανόνες Απόσβεσης) 
o Καταχώρηση Σώματος & Κινήσεων
o Μαζικός Υπολογισμός\Διαγραφή Αποσβέσεων, 
o Μητρώο Παγίων, 
o Ημερολόγιο Κινήσεων Παγίων
o Import 
o ERG
o Rebuild Αθροιστών


PYLON TAX
Ενσωμάτωση νέου εντύπου ΜΥΦ για τα Φορολογικά Έτη 2014 - 2015
o Δυνατότητα Ανάκτησης Δεδομένων από την Λογιστική & το Εμπορικό για τις καρτέλες: 
• Έσοδα
• Έξοδα
• Λιανική
• Διάφορες Δαπάνες
• Δεν πραγματοποιείται ανάκτηση δεδομένων για τις καρτέλες Εισπράξεις ή Πληρωμές όσον αφορά τους υπόχρεους του άρθρου 39Β του Κώδικα ΦΠΑ. Ωστόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί εισαγωγή εγγραφών για να εξαχθεί στο xml. 
o Προς το παρόν πραγματοποιείται μόνο Εξαγωγή του xml ενώ στην επόμενη έκδοση θα πραγματοποιείται και σύνδεση για Υποβολή του αρχείου στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ.
o Πραγματοποιείται Εκτύπωση για όσα tabs έχουν δεδομένα.
o Τόσο κατά την Εξαγωγή του αρχείου xml όσο και κατά την Εκτύπωση του εντύπου πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την εγκυρότητα του αρχείου και εμφανίζονται επάνω στα grids για την διόρθωσή τους από τον χρήστη.
o Καταληκτική ημερομηνία για το 2014 είναι προς το παρόν 31/10/2015 ενώ για τα πρώτα 3 τρίμηνα του 2015 είναι 30/11/2015.

Ενσωμάτωση νέου εντύπου Φ2 βάσει της ΠΟΛ 1082/2015
o Νέο έντυπο Περιοδική Δήλωσης ΦΠΑ ισχύει για τις υποβολές από 01/10/2015 και έπειτα. 
o Επιπλέον στην Έκδοση είναι ενεργοποιημένη η Υποβολή στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ, η οποία διατέθηκε στις 20/10/2015 για τις Υποβολές του 9ου Μήνα και του 3ου Τριμήνου του τρέχοντος Φορολογικού Έτους.


Retail
Πιστωτικός Έλεγχος μόνο με Specific Values: προστέθηκε η δυνατότητα να υπάρχει έλεγχος για το υπόλοιπο πελάτη κατά την έκδοση παραστατικού μόνο με την επιλογή Specific Values στον πιστωτικό έλεγχο.


Hospitality
o Σύνδεση με On Line Booking της Web Hotelier: υλοποιήθηκε η σύνδεση με το σύστημα On Line Booking της Web Hotelier. Αυτόματη εισαγωγή κρατήσεων σε Pylon. Ενημέρωση μηχανής κράτησης με διαθεσιμότητά.
o Νέο πλάνο «Επισκόπηση Δωματίων»: Εμφάνιση δωμάτιων ξενοδοχείου με τη τρέχουσα κατάσταση της κράτησης και του Housekeeping. 
• Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Υποδοχή > Επισκόπηση Δωματίων.
o Αυτόματη έκδοση ακυρωτικών: προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραστατικού ακυρωτικών σε περίπτωση που υπάρχει προκαταβολή στην κράτηση.
o Εκτύπωση Πωλήσεις Ειδών & Ανά Κατηγορία: προστέθηκαν οι εκτυπώσεις Πωλήσεις Ειδών και Πωλήσεις Ειδών ανά Κατηγορία και Κατηγορία Λιανικής. 
Θέση στο Μενού: Κινήσεις > Εκτυπώσεις  > Λιανική / Εστιατόριο.
o Εκτύπωση Υπενθυμίσεων: προστέθηκε η εκτύπωση Λίστα υπενθυμίσεων που εμφανίζει όλες τις υπενθυμίσεις ανά ημερομηνία υλοποίησης
Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Υποδοχή.
o Εκτύπωση Πωλήσεις Πληροφορίες Λογ/σμων ανά πελάτη: προστέθηκε η εκτύπωση Πληροφορίες Λογ/σμων ανά πελάτη Πωλήσεις που εμφανίζει τις κινήσεις στους ανοικτούς λογαριασμούς ανά πελάτη.
• Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Χρηματοοικονομικά.
o Εκτύπωση Ετήσιο Πλάνο Κρατήσεων: προστέθηκε η εκτύπωση Ετήσιο Πλάνο Κρατήσεων που εμφανίζει  το σύνολο των  κρατήσεων ολόκληρου του έτους ανά μηνά και ημέρα.
Θέση στο Μενού: Ξενοδοχείο > Εκτυπώσεις > Κρατήσεις.


Restaurant
Σχεδίαση κάτοψης χώρου εστιατορίου: προστέθηκε η δυνατότητα απεικόνισης της κάτοψης του εστιατορίου από τους χώρους του εστιατορικού.


PDA
Παραμετροποίηση στην οθόνη των σχολίων: μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την οθόνη με τα σχόλια των ειδών στο PDA.ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ


Εμπορική Διαχείριση - CRM
o Αξιόγραφα: Προσθήκη δυνατότητας πολλαπλής επιλογής αξιογράφων σε όλες τις κινήσεις των Χρηματοοικονομικών παραστατικών.

o Μετασχηματισμοί Παραστατικών: Προσθήκη δυνατότητας στην ομαδοποίηση των γραμμών να μετέχουν ως φίλτρα τα  ίδια Ποσοστά Έκπτωσης ή το Άθροισμα των Ποσοστών.

o Εκτυπώσεις: Επεμβάσεις σε υπάρχουσες εκτυπώσεις (Ημερολόγιο Πωλήσεων, Ημερολόγιο Αγορών, Εκκρεμή Παραστατικά κλπ ), για να επιτευχθεί συμβατότητα με Βάσεις Δεδομένων σε  Oracle. 

Λογιστική Διαχείριση
o Βελτιώσεις – Προσθήκες Γέφυρας
• Βελτίωση  στον Expression Builder Αιτιολογιών σε Accounting Templates
• Προσθήκη prefix στα brands, Seasons και Segments
• Διόρθωση στην εξαγωγή αρχείου για περιπτώσεις ομαδοποιημένων παραστατικών
• Προσθήκη διαθέσιμων πεδίων από την Κατηγορία Φ.Π.Α.

o Λοιπές Βελτιώσεις
• Δυνατότητα άντλησης αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού εσόδων εξόδων από το λογιστικό σύστημα
• Προσθήκη Hot Keys για actions Ισοσκέλισης\Αυτόματου υπολογισμού Φ.Π.Α.\Αποφορολόγησης
• Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης εγγραφών\άρθρων εκτός ορίων χρήσης
• Μεταφορά των Κατηγοριών, Δενδροειδών Κατηγοριών και Πινάκων του Πρότυπου άρθρου\εγγραφής στην φόρμα καταχώρησης κατά την επιλογή του
• Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης Περιοδικής version 2
• Προσθήκη Πεδίων Χρήστη\Πρόσθετων Πεδίων στα διαθέσιμα φίλτρα των εκτυπώσεων
• Ασύγχρονη εκτέλεση εκτυπώσεων λογιστικής
• Δυνατότητα διαμόρφωσης grid ανά προφίλ εκτύπωσης στις επίσημες εκτυπώσεις λογιστικής
• Αποκλεισμός δυνατότητας δημιουργίας κινούμενου λογαριασμού που δεν έχει το μέγιστο βαθμό του λογιστικού συστήματος
• Διαχωρισμός Import Λογαριασμών σε Import λογαριασμών εσόδων εξόδων, γενικής λογιστικής και αναλυτικής λογιστικής 
• Προσθήκη δυνατότητας import λογαριασμών virtual λογιστικού συστήματος


o Initial Data
• Προσθήκη Παραμετροποίησης Λογιστικών Συστημάτων Στηλών Βιβλίων Εσόδων Εξόδων
• Προσθήκη Παραμετροποίησης Λογιστικών Συστημάτων για ενημέρωση Εντύπων version 1 & 2 Περιοδικής Φ.Π.Α.
• Προσθήκη Συστημάτων Παγίων, Κινήσεων Παγίων, Κανόνες Απόσβεσης
• Ονοματολογία Intrastat 2015


Pylon TAX
• Προστέθηκε καρτέλα ΚΑΔ στην Οντότητα των Υπόχρεων 
o Στην νέα καρτέλα μπορεί να γίνει καταχώρηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητα της επιχείρησης ανά υποκατάστημα με τα εξής στοιχεία: 
- Είδος Κ.Α.Δ. (Κύριος – Δευτερεύων – Βοηθητικός – Λοιποί)
- Έναρξη Δραστηριότητας
- Λήξη Δραστηριότητας


Retail

o Σύνδεση με ζυγιστική Aclas: σύνδεση με ζυγιστική Aclas.
o Προηγούμενο Υπόλοιπο Πελάτη και Νέο  Υπόλοιπο: προηγούμενο υπόλοιπο πελάτη και νέο  υπόλοιπο στο Data Set της φόρμας παραστατικού.
o Στο Data Set του παραστατικού οι τρόποι πληρωμής: προστέθηκε το λεκτικό από τους τρόπους πληρωμής στο Data Set της φόρμας παραστατικού.


Hospitality
o Αναίρεση Προχρέωσης: μπορεί να γίνεται αυτόματα αντιλογισμός της προχρέωσης μέσα από την κράτηση.
o Αντιλογισμός Προκαταβολής: μπορεί να γίνεται αυτόματα αντιλογισμός της προκαταβολής μέσα από το λογαριασμό της κράτησης.
o Αποστολή παραστατικού με email: μπορεί να γίνεται αποστολή παραστατικού με email με φόρμα που επιλέγει ο χρήστης.
o Κλείδωμα Δωμάτιου σύμβολο:
εμφανίζεται σύμβολο στο πλάνο δωματίου σε περίπτωση που υπάρχει κλείδωμα δωματίου μέσα στην κράτηση.
o Εκτυπώσεις «Απλή Πρόβλεψη» & Πληρότητα ανά τύπο δωματίου: εμφανίζονται σύνολα στις εκτυπώσεις «Απλή Πρόβλεψη» & «Πληρότητα ανά τύπο δωματίου».


Restaurant
Παραμετροποίηση οθόνης σχολίων: μπορούμε πλέον να παραμετροποιήσουμε το σχεδιαστικό της οθόνης των σχολίων ειδών.


PDA
o PDA και επιχειρηματική μονάδα: φορτώνονται πλέον  μόνο τα είδη που είναι συνδεμένα στην επιχειρηματική μονάδα του πόστου.
o PDA και κλείδωμα ταμία: δεν μπορεί πλέον να ανοιχτεί παραγγελία άλλου σερβιτόρου από τις ανοικτές παραγγελίες.